America's next top model/America's next top model ep01

ts 2008. 8. 25. 09:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flair By Joc 은 공식 홈피가 안보이더군요 ㅠㅠ

일본에서 야후 쇼핑쪽에 물건을 두고 파는거 같았데

끌어모은 사진들은 홍콩 관련해서 적혀들 있어서 -  _-

영어가 많이 짧아서 번역은 못했어요 ㅠㅠ