316PLC 건강냄비 세트 구성

무공해건강냄비 2013. 8. 19. 10:47

New 316 PLC™

Family Set(B + C) 21Pcs/

 

 구성;21 피스 구성

1.5 Qt & Cover

2 Qt & Cover

3 Qt & Cover

4 Qt & Cover

8 Qt & Dome Cover

Small Skillet & Cover

Large Skillet & Cover

Grater/Steamer

5 Egg Pouch & Tray

 

 

 

 

 

 

 

 

특징

*미국 일반 가정 기본세트인 C 세트와  자주 사용하는 작은 사이즈 냄비 B 세트를 포함한 Family Set

* 최고 인기 세트로 적극 권장