My Wish Board

출가녀 2010. 6. 25. 13:59

  꿈의 캠핑카

 

 

 

 

 

 정말 놀랍죠? 물 위까지 달릴수 있는 캠핑카라니...허허..

세상 참..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이렇게 까지 좋은 차들은 사실 필요 없지만,

그래도 가끔 이렇게 좋은 것들을 보면

기분이 좋아지네요..