összefoglaló lecók · 요약

다나 2012. 5. 18. 17:54


한국어 공부 중


Az előző posztban a legfontosabb idővel kapcsolatos kifejezéseket mutattam be, ebben viszont a legfontosabb szerkezeteket tekintem át. 

 

1. ELŐTT, MIELŐTT (N전에 / V+ 전에)

 

Erről már volt szó itt röviden:

http://blog.daum.net/harkai_daniella/91

 

1.1 Főnév + 전에 = vmi előtt (időben)

Példa:

식사 전에 약을 드세요.  Étkezés előtt vegye be a gyógyszert!

1 전에 먹었어요.  Egy órával ezelőtt ettem.

 

1.2 Ige +  전에 = mielőtt…

Itt tehát ügyelni kell arra, hogy az igénket a - képző segítségével előbb főnevesítsük és ehhez kapcsolódik a 전에.

Példa:

한국에  전에 헝가리에 살았어요.  Mielőtt Koreába jöttem Magyarországon éltem.

 

2. UTÁN, MÚLVA, MIUTÁN (N후에 / V/ 후에)

 

Szintén szerepelt már a TTMIK lecói között

http://blog.daum.net/harkai_daniella/115

 

2.1 Főnév + 후에, vagyis az elv itt ugyanaz, mint fönt a 전에 esetében:

 

Példa:

식사 후에 약을 드세요.  Étkezés után vegye be a gyógyszert!

3 후에 한국에  거예요. 3 év múlva Koreába megyek.

 

2.2 Ige + / 후에

Az igéknél viszont nem főnevesíteni kell, hanem a múlt idejű (beálló) melléknévi alakját kell használni, ami logikus, hisz mondandónknak ez a része valamilyen módon a múlttal áll kapcsolatban.

 

Példa:

밥을  후에 이를 닦아요.  Miután eszek, fogat mosok.

 후에 잠들었어요.  Miután olvastam, elaludtam.

 

3. AZTÁN (V+ 나서)

Igékkel használatos végződés, több, egymást követő cselekvés felsorolásakor, melyek követik egymást, vagyis nem zajlanak párhuzamosan, ahogy az egyik befejeződik, kezdődik a másik. Gyakorlatilag megegyezik a –-val összefűzött felsorolással (읽고 쓰고 자요 = olvasok, majd írok és aztán alszok), de a - 나서 jobban kihangsúlyozza az időbeli egymásutániságot, és hogy az egyik folyamat lezárul, mielőtt a másik elkezdődne (읽고 쓰고 나서 자요= olvasok, írok, majd aztán alszom). Szintén fontos tudni, hogy ez a kötőszó soha nem hangsúlyoz okozatiságot, ezért egyes igékkel SOHA nem használatos. Az alábbi igék ugyanis ilyen típusú szerkezetekben célt vagy okot implikálnak, ilyen esetben az -() szerkezet használatos.

Tehát az igék, melyekkel ne használjátok a – 나서-t: 가다 (menni és igekötős változatai), 오가 (jönni és igekötős változatai), 다니다 (járni vhová), 일어나다 (felkelni), 앉다 (ülni), 놉다 (lefeküdni), 만나다 (találkozni). 

 

Példa:

공부하 나서 읽어요. Tanulok, aztán olvasok.

아침을  나서 신문을 봐요. Reggelizek, aztán elolvasom az újságot.

 

4. AKKOR, AMIKOR, -KOR (N / V/ )

Ez a szerkezet alkalmas egy adott időpont kifejezésére, amely időpontban valamilyen esemény zajlik vagy valamilyen állapot áll fenn.

 

4.1 Főnév + 

Klasszikusan olyan főnevek mellett áll, melyek önmagukban is egy adott időpontra vagy időintervallumra vonatkoznak (pl. 휴가일 (szabadnap), 방학 (iskolai szünet), 추석 (chuseok – koreai hálaadásnap).

 

Példa:

방학  많이 읽었어요.  A szünetben sokat olvastam. / Amikor szünet volt, sokat olvastam.

23   남편을 만났어요. 23 éves voltam, amikor a férjemmel találkoztam.

 

4.2 Ige + / 

Itt talán azt fontos megjegyezni, hogy amennyiben múlt időben használjuk, akkor az igetövön is jelezni kell a múlt időt, nem csak a mondatot záró igén, vagy mellékneveken. -tövűek esetén nincs duplázás, tehát 살 때 - amikor élek (살다)

 

Példa:

한국에   항상 행복해요. Amikor Koreába jövök, mindig boldog vagyok.

한국에 왔을  아주 행복했어요. Amikor Koreába jöttem, nagyon boldog voltam.

저는 공부  기분이 좋아요. Amikor tanulok, jó a kedvem.

기분이     해요? Amikor nem jó a kedved, mit csinálsz?

 

A  rag megkaphatja az időhatározó ragokat is, így a -부터, -까지, -, -, -마다 stb. ragokat.

 

Példa:

태어 때부터 좋은 사람입니다.  Amióta megszületett, jó ember.

주님 다시  때까지 나는  길을 가리라.” Amíg az Úr újra eljön, én ezen az úton járok. (koreai keresztény dal)

Ehhez kapcsolódó szerkezet még az „eljön az ideje vminek”, mely így fest, gyakran múlt időben használatos (eljött az ideje vminek):

 

/ 때가 되다

 

Példa:

저녁 식사 때가 돼요. Itt a vacsora ideje.

학교에  때가 되었어요. Eljött az ideje, hogy iskolába menj.

 

5. MIKÖZBEN, KÖZBEN (V()면서)

Ha két esemény egyszerre zajlik párhuzamosan és ugyanaz az alany végzi, vagy ugyanazzal az alannyal történik, akkor a két eseményt, állapotot a 면서-val köthetjük össze. Fontos, csak azonos alany esetén használatos, ha azt akarjuk kifejezni, hogy miközben én vmit csinálok, azalatt egy másik személy mást művel, azt a 동안 segítségével mondjuk, lásd eggyel lejjebb.

Kapcsolódó lecó:

http://blog.daum.net/harkai_daniella/444

 

Példa:

공부하면서 보통 음악을 들어요. Miközben tanulok, általában zenét hallgatok.

으면서 읽어요. Evés közben olvas.

 

6. MIALATT, ALATT, ... (IDŐN) ÁT (N 동안 / V 동안)

A 동안 alapvetően időtartam kifejezésére használatos, illetve abban az esetben, amikor két párhuzamos esemény zajlik, de két vagy több alannyal.

Kapcsolódó lecó:

http://blog.daum.net/harkai_daniella/444

 

Példa:

오늘 한국어 5 시간 동안 공부했어요. Ma 5 órán át tanultam koreait.

방학 동안   거예요? A szünet alatt mit fogsz csinálni?

저는  동안 남편은 음악을 들어요. Mialatt olvasok, a férjem zenét hallgat.

 

7. ÉPPEN, KÖZBEN (N / V )

A  jelentése vminek a kellős közepén lenni, így ha ezt a szót igékkel együtt használjuk, akkor azt fejezhetjük ki, hogy vki/vmi épp valamilyen cselekvés vagy történés kellős közepén tartózkodik, klasszikusan valamilyen folyamatban vesz részt éppen.

Kapcsolódó lecó:

http://blog.daum.net/harkai_daniella/259

 

Példa:

사장님은 회의 입니다. A főnök épp tárgyaláson van. / A főnök épp tárgyalás közben van.

지금 집에 가는 이에요. Épp hazafelé tartok. / Útközben vagyok hazafelé.

요즘은 운전을 배우 이에요. Épp most tanulok vezetni.

 

8. AMINT, AHOGY (V자마자)

Ezt a bájos hangzású -자마자-t akkor használhatjuk, amikor két folyamat szorosan egymást követi és az egyiket azonnal követi, felváltja a másik.

Kapcsolódó lecó:

http://blog.daum.net/harkai_daniella/187

 

Példa:

너무 피곤해서 집에 자마자 잤어요. Nagyon fáradt voltam, ezért amint hazaértem, rögtön elaludtam.

책을 자마자 일어버렸어요. Ahogy megvettem a könyvet, (rögtön) el is vesztettem.

 


TaGhrJ <a href="http://cootrioxfmiv.com/">cootrioxfmiv</a>, [url=http://jecbhrjzgzdl.com/]jecbhrjzgzdl[/url], [link=http://roqskzlrdjdy.com/]roqskzlrdjdy[/link], http://nzniyseyycfr.com/