KOTRA, 심층보고서[2021.08.01.]

댓글 0

판교핫뉴스

2021. 8. 1.

KOTRA, 심층보고서[2021.08.01.]

아래 링크 클릭하세요

 

심층 - KOTRA 해외시장뉴스

 

 

 

 

이미지제목발간일

  2021 베트남 비즈니스 팁
2021년 베트남 비즈니스 관련된 법률, 노무, 금융, 세무 등 주요 정보를 34편의 전문가 칼럼 형식으로 소개한다.
2021-07-28
  해외진출 기업의 국내복귀 지원에 관한 법률
「해외진출 기업의 국내복귀 지원에 관한 법률」은 해외진출기업의 국내복귀 및 정착에 관한 지원체계를 마련하여 해외진출기업의 국내복귀를 촉진함으로써 국민경제 발전에 기여함을 목적으로 한다.
2021-07-28
  필리핀 상표 가이드북
필리핀 상표 가이드북은 필리핀 진출(예정) 우리 기업에게 필리핀 상표권의 일반정보와 더불어 상표등록 및 보호 방안에 관한 정보를 제공한다.
2021-07-20
  한-베 FTA 실무활용 가이드
수출기업들의 한-베 FTA 실무 활용을 돕기 위해 제작된 가이드북으로, 양허표를 통한 특혜관세 확인부터 원산지 증명서까지 한-베 FTA 활용 전반에 유용한 정보들을 제공한다.
2021-07-16
  한-중 FTA 실무활용 가이드
수출기업들의 한-중 FTA의 실무 활용을 돕기 위해 제작된 가이드북으로, 양허표를 통한 특혜관세 확인부터 원산지 증명서까지 한-중 FTA 활용 전반에 유용한 정보들을 제공한다.
2021-07-16
  캐나다 스마트팜 시장 동향
캐나다는 이민 장려정책으로 인한 인구증가, 농업인력 부족, 농경지 감소 등의 현상이 지속되고 있기에 한정적인 공간에서 생산량을 극대화할 수 있는 기술에 대한 수요는 앞으로 계속 증가할 것으로 전망된다. 연방정부 및 주정부 주도로 첨단농업 프로젝트가 진행할···
2021-07-14
  러시아의 그린에너지 전환과 한·러 협력방안
러시아의 그린에너지 산업은 초기 태동단계에 있으며 향후 성장성이 매우 높다. 한국은 러시아에 대한 적극적인 진출을 고려하여 시장선점의 기회를 엿보아야 할 것이다.
2021-07-12
  2021 미국 투자실무 가이드
미국 투자진출을 희망하는 기업들을 위한 실무지침서로, 미국 22개 주별 투자여건, 투자 인센티브, 노무·세무관리 등에 대한 정보를 제공한다.
2021-07-02
  2020 IP-DESK 백서
IP-DESK 설립 및 발전과정과 2020년도 각 IP-DESK별 사업 현황을 수록하였다.
2021-06-30
  아프리카자유무역협정(AfCFTA) 공식 시행으로 기대되는 아프리카 시장 변화
아프리카 대륙을 하나로 통합하기 위해 2018년 출범한 아프리카자유무역협정(AfCFTA)이 2021년 1월 1일 공식 시행을 시작했다. 회원국 간 관세 및 비관세장벽 철폐, 서비스 및 인력 이동의 자유화 실현을 목표로 하고 있으나 열악한 인프라, 높은 관료주의 등···
2021-06-30
  IP-DESK 주요 상담사례(FAQ)
IP-DESK에 문의되는 지식재산 관련 주요 질문과 상담사례를 정리하여 주요 국가별 지식재산 정보 및 유의사항을 안내한다.
2021-06-29
  Phổ biến các quy định của Việt Nam về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhằm thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư Hàn Quốc-Việt Nam
베트남 중고기계 수입규정 관련 해설과 적용사례 및 한-베 민관 협력 강화를 통해 투자를 촉진하여 베트남 정부의 친환경 산업육성 정책에 부응하기 위한 목적을 내포한 가이드북이다.
2021-06-28