【 예수 닮으려....!】

【http://예수님.닷컴 】

한국인을 위한 네팔어 회화 (नेपाली वाक्यांश कोरियाई उच्चारण प्रतीक।)

댓글 0

선교 네팔어

2016. 8. 10.

click 

List of common English phrases with Nepali and korean translation or korean prononcition.

नेपाली र कोरियाली अनुवाद वा कोरियाली उपनामको साथ सामान्य अंग्रेजी वाक्यांशहरूको सूची।

    
  • Are you busy? - के तपाईं ब्यस्त हुनुहुन्छ? ( 께 떠빠이 베스떠 후누훈처?-당신은 바쁩니까?)  
  • Are you comfortable? - तपाईलाई आराम छ? (떠바이라이 아람 처?-당신은 평안합니까? )  
  • Are you married? - तपाई बिवाहित हो? (떠빠이 비바힛 호?-당신은 결혼 했습니까? )  
  • Are you Nepali? - के तपाईं नेपाली हो? ( 께 더빠이 네팔리 호?-당신은 네팔사람입니까?)  
  • Are you willing to relocate? - के तपाईं नयाँ ठाउमा बसाइ सर्न तयार हुनुहुन्छ?
  • (께 떠빠이 너야 타우마 버사이 서르너 떠야르 후누훈처?-새로운 장소로 이동할 준비가 되셨습니까? )  

 

 • Are you working today? - के तपाई आज काम गर्नु हुन्छ?-(께 떠빠이 아저 깜 거르누 훈처 )   (당신은 오늘 일합니까?) 

 

 

 • As black as night - रात जस्तो कालो, रात्री को अध्यारो जस्तो कालो (랏 저스또 깔로, 라뜨리 꼬 어댜로 저스또 깔로 )
 • ( 밤에는 검은 색, 밤에는 어두움)

 

 

 • As soon as possible - सकेसम्म चाडो (서께썸머 짜도-가능한 빨리 )  
 •  
 • At what time did it happen? - त्यो कती बजे भएको थियो? (뚀 꺼띠 버제 버에꼬 티요-몇시에 일어났습니까? )  
 • At what time? - कती बजे? (꺼띠 버제-몇시에 )  
 • Avoid contact with eye - आँखा बाट टाढा राख्नु ( 아카 바떠 따라 라크누-눈에서 멀리하세요)  
 •      
 • A few - थोरै(도레이-조금), केही ( 께히-약간)
 • A little - अलिकती (얼릭띠-조금 )
 • All day - पुरा दिन, दिन भरी (뿔라딘. 딘버리-하루종일 )  
 • Any ideas on that? - त्यस्को बारेमा कुनै विचार?
 •  (떼서꼬 바레마 꾼너이 비짜알?- 그것에 대한 아이디어가 있습니까?)  
 • Anything else? - अरु केही? (어루 께히-다른 건 없습니까? ) 

   

 • Apart from that - त्यो भन्दा बाहेक (뚀 번다 바헥-그걸 제외하고 )
 •  
 • Be careful - होसियार हुनु (호시이얄 후누 ) -주의 하세요. 
 • Be careful driving - गाडी कुदाउदा ध्यान दिनुहोला (가리 꾸다우다 디얀 디누홀라 )-운전 조심하세요.  
 • Be quiet - चुप लाग ( 쭢프 라거) -조용히 하세요. 
 • Bless you - आशिर्वाद (아시르받 ) -당신을 축복 합니다. 
 •  
 • Bon appetit - कृपया भोजन को आनन्द लिनुहोस् ( 꾸르빠야 보전 꼬 아넌더 리누호스)- (식사를 즐기세요)  
 •                       
 • Bon voyage - शुभ यात्रा (수버 야뜨라-좋은 여행 )  

Business is good-ब्यवसाय राम्रो छ(뷔워싸예 라므로 처) - 사업은 좋습니다.  

 • Call me - मलाई फोन गर्नु ( 멀라이 폰 거르누-  내게 전화 하세요).
 • Call the police - प्रहरी लाई फोन गर्नु (वा बोलाउनु) (쁘러 허리라이 폰 거르누 ) -경찰을 부르라. 
 • Call the police now - तुरुन्त प्रहरी लाई फोन गर (뚜르룬떠 쁘러허리 라이 폰 거러 ) -지금 경찰을 불르세요. 
 • Can I add something here? - के म यहाँ केही थप्न सक्छु? (께 머 예하 께히 다프나 석추? )-여기에 뭔가 추가 할수 있습니까?
 •   
 • Can I help you? - के म तपाईलाई सहयोग गर्न सक्छु? (께 머 떠바이라이 서허욕 거르나 석추?) -당신을 도울수 있을까요? 
 • Can I use your phone? - के म तपाईको फोन चलाऊन सक्छु? ( 께 머 떠빠이꼬 폰 쩔라운 석추?)-전화좀 써도 되나요?  
 • Can it be cheaper? - के यो अझ सस्तो हुनसक्छ? (께 요 아저 서스또 후너석처?-더 싸질수 있을까요? )  
 • Can you call back later? - के तपाई पछी फोन गर्न सक्नुहुन्छ? (께 떠빠이 뻐치 폰 거르너 서끄누 훈처? )-당신은 나중에 다시 전화 할수 있습니까? 

 

 

 • Can you help me?-के तपाई मलाई मद्धत गर्न सक्नु हुन्छ? (께 떠빠이 멀라이 머덧 거르나 석끄누훈처?)-당신은 날 도울수 있습니까?  
 • Can you show me? - के तपाई मलाई देखाउन सक्नुहुन्छ? (께 떠빠이 멀라이 디카우너 서끄누훈처) 당신은 나에게 보여줄수 있습니까? 
 • Can you speak louder please? - कृपया तपाई अली ठुलो स्वरमा बोल्न सक्नुहुन्छ? (꾸르뻐야 떠빠이 얼리 툴로 스와르마 볼너 서끄누훈처? ) -당신은 좀더 크게 말해 줄수 있습니까? 
 • Can you swim? - के तपाई पौडन सक्नुहुन्छ? ( 께 떠빠이 뽀우드나 석끄누훈처?)-당신은 수영할줄 아세요?  
 • character is greater than beauty - चरित्र सुन्दरता भन्दा ठुलो हो ( 쩌리뜨러 순떨따 툴로 호-특성은 미보다 큽니다)    
 • Click the button - बटन थिच्नुहोस् ( 버튼 티쯔누호스)-버튼을 누르세요.  
 • Come here - यहाँ आउ (예하 아오 -이리로 오세요).  
 • Come with me - म सँग आउ (머 성거 아오  -나를 따라 오시오).   
 • Could you clarify that? - के तपाई त्यस्लाई स्पष्ट पार्न सक्नुहुन्छ? ( 께 떠빠이 떼스라이 스뻐스떠 빠르너 석끄누훈처?) 당신은 그것을 분명히 할수 있습니까? 
 •  
 • Could you please repeat that? - कृपया तपाई त्यो दोहोर्याउन सक्नु हुन्छ? (끄르빠야 떠빠이 뚀  도호 랴우너 서끄누훈처?) -당신은 다시 말씀해 주시겠습니까?
 • Cry over split milk - भाईसकेको कुरा को ब्यर्थ चिन्ता गर्नु (바이서끼꼬 꾸라  꼬 별터  찐따 거르누 ) 무슨일이 일어나고 있는지 걱정이 됩니다.
 •  
 • Day after day - दिन प्रती दिन (딘 쁘러띠 딘-날마다 )  
 •  
 • Did you forget me? - के तिमीले मलाई भुल्यौ? (께 띠밀레 멀라이 불-려? ) - 당신은 날 잊었습니까?
 • Did you get my email?- के तपाईले मेरो ईमेल पाउनु भयो? (께 떠빠일레 메로 이메일 빠우누 버요?) -당신은 내 이메일 받았습니까? 
 • Do know how to cook? - के तपाई लाई कसरी पकाउने थाहा छ? ( 께 떠빠이라이 꺼서리 뻐까우니 타하 처?)- 요리하는 법을 알고 있습니까? 
 • Do not lie to me !- म सँग झुटो नबोल !(머 성거 주또 너볼러! )- 나 한테 거짓말 하지마세요 !
 • Do not waste your time worrying - चिन्ता गरेर तिम्रो समय खेर नफाल (찐따 거레러 띠므로 서머예 케러 너빨 ) 걱정하는 시간을 낭비하지 마십시오.  

   

 • Do you believe that? - के तपाई त्यो विश्वास गर्नुहुन्छ? ( 께 떠빠이 뚀 비스와스 거르누훈처?)   당신은 그것을 믿습니까
 • Do you feel better? - के तपाईलाई अली सन्चो भयो? (께 떠빠이라이 얼리 선쬬 버요?-당신은 기분이 좋아졌습니까? )  
 • Do you have a boyfriend? - के तपाईको प्रेमी छ? (께 떠빠이꼬 쁘레미 처? )- 당신은 남자 친구 있습니까 ?
 • Do you have a girlfriend? - के तपाईको प्रेमिका छिन? ( 께 떠빠이꼬 쁘레미까 친?) - 당신은 여자 친구 있습니까 ?
 • Do you have a problem? - तपाईको केही समस्या छ? (떠빠이꼬 께히 서머스야 처? ) - 당신은 어떤 문제가 있습니까
 • Do you have any money? - तपाई सँग केही पैसा छ? ( 떠빠이 성거 께히 뻐이사 처?) -  돈 있어요?
 • Do you have any vacancies? - के तपाईकोमा काम खाली छ? (께 떠빠이꼬마 깜 칼리 처? ) 공석이 있습니까? 
 • Do you have it - के तिमी सँग त्यो छ (께 띠미 성거 뚀 처? ) -  당신은 그것을 가지고 있니?
 • Do you hear that? - के तपाई त्यो सुन्नु हुँदैछ? (께 떠빠이 뚀 순누 후더이처?-들리나요? )    

   

 • Do you know her? - के तपाई उनिलाई चिन्नुहुन्छ? ( 께 떠빠이 우니라이 찐누훈처?) -당신은 그녀를 알고 있습니까? 
 • Do you know him? - के तपाई उसलाई चिन्नुहुन्छ? (께 떠빠이 웃슬라이 찐누훈처? ) - 당신은 그를 알고 있습니까?
 • Do you know how much it costs? - के तपाईलाई थाहा छ त्यस्को मुल्य कती पर्छ?
 •  (께 떠빠이라이 타하 처 떼스꼬 물려 꺼띠 뻐르처> ) -  비용이 얼마나되는지 아십니까?
 • Do you like it here? - के तपाई लाई यो ठाउँ मनपर्छ? ( 께 떠빠이라이 요 타우먼 뻐르처?-여기가 마음에 드니?)  
 • Do you like the book? - के तपाईलाई त्यो किताब मनपर्‍यो? (게 떠빠이라이 뚀 끼땁먼 뻐료? )그 책이 마음에 드십니까?  
 • Do you like to watch TV? - के तपाईलाई टि.भी हेर्न मनपर्छ? ( 께 떠빠이라이 띠비 헤르너 먼 뻐르처?)   당신은 TV 시청을 좋아합니까?
 • Do you like your boss? - के तपाईलाई तपाईको हाकिम मन्पर्छ? ( 께 떠빠이라이 떠빠이꼬 하킴 먼 뻐르처?)   상사를 좋아 하십니까?
 •  
 • Do you mind if I use your computer? - मैले तपाईको कम्प्युटर प्रयोग गर्दा तपाईलाई केही आपत्ति हुन्छ? 머일리 떠빠이꼬 컴퓨터 쁘러욕 거르다 떠빠일라이 께히 아뻐띠 훈처?(컴퓨터를 사용해도 될까요?  
 • Do you need anything? - के तपाईलाई केही चाहिन्छ? ( 께 떠빠이라이 께히 짜힌처?)  -필요한 게 있습니까?
 • Do you sell medicine? - के तपाई औषधी बिक्री गर्नुहुन्छ? ( 께 떠빠이 오우서디 비끄리 거르누훈처?-약을 파는거야?)
 • Do you smoke? - के तपाई धुम्रपान गर्नुहुन्छ?  (께 떠빠이 두무러빤 거르누훈처? )담배 피우세요?  
 • Do you speak English? - के तपाई अङ्रेजी बोल्नु हुन्छ?  (께 떠빠이 엉레지 볼누훈처? )  영어 할 줄 아세요?   

 • Do you study English? - के तपाई अङ्रेजी पढ्नुहुन्छ?  (께 떠빠이 엉레지 뻐르누훈처? ) 당신은 영어를   공부하십니까?
 • Do you think so? - के तिमी त्यस्तो सोच्छौ?  (께 띠미 떼스또 솟처어우? )  그렇게 생각하십니까 
 • Do you understand? - के तपाई बुझ्नुहुन्छ?  (께 떠빠이 부즈누훈처? ) 이해하니  
 • Don't do that - त्यस्तो नगरनुस्  (떼스또 너거르누스 )  하지마 
 • Don't mention it - त्यसलाई उल्लेख नगर्नु  (떼슬라이 울릭 너거르누-언급하지마라 )     
 • Don't worry - पीर नमान्नुस्, चिन्ता नगरनुस्  ( 삘 너만누스, 찐따 너거러누스)   
 • Donate to the neighbor - छिमेकी लाई दान गर  ( 치미끼라이 단 거러)  이웃에게 기부하십시오. 
 • Each year - प्रतेक वर्ष  ( 쁘러띡 버르서)  매년 
 • Emergency Exit - आपातकालीन निकास  (아빳-뜨깔린 니까스) 비상구  
 • Enjoy your meal - आफ्नो भोजन को मज्जा लिनुस्  (아프노 보전-꼬 멋짜 리누스 )   식사를 즐기십시오  
 • Entrance - प्रवेश द्वार, भित्र छिर्ने ढोका  (쁘러비스 드왈, 비뜨러 칠니 도까 )  입구 ・ 입구   
 • Every week - हरेक हप्ता  ( 허렉 헙따)   매주
 • Everyone knows it - यो सबैलाई थाहा छ  ( 요 서버일라이 다하 처) 모두에게 알려져있다  
 • Everything is ready - सबै तयार छ  ( 써브이 떼야르 처)  다 준비 됐어. 
 • Exchange rate - विनिमय दर  (비니머예 덜 )   환율
 • Excuse me - मलाई माफ गर्नुस्  (멀라이 맙 거르누스 )   실례합니다
 • EXIT - बाहिर जाने ढोका, निकास, प्रस्थान गर्नु  (바이러 자니 도까, 니까스, 쁘레스탄 거르누 ) -출구    
 • Expiration date - समाप्त हुने मिती, सकिने मिती  서맙떠 후니 미띠, 서끼네 미띠-종료일 )   
 • Follow me - मलाई पछ्याउनुस्  (멀라이 뻐쳐야우누스 )  날 따라와 
 • Follow me - मलाई पछयाउ  (멀라이 뻐쳐야우 )  날 따라와
 • Follow us - हामीलाई पछ्याउनुहोस्  (하밀라이 뻐챠우누호스 )  우리를 따라 오세요.  
 • Forget it - त्यस्लाई बिर्सिदेउ    ( 떼슬라이 비시데우) 잊어 버려
 • from here to there - यहाँ देखी त्यहा सम्मा  ( 예하 데키 떼하 섬마-여기에서 거기까지)     
 • From time to time - समय समयमा  ( 서머예 서머예마-수시로,때때로.  
 • Get to know - चिनजान गर्नु, परिचय गर्नु  (찐짠 거르누, 뻐리쩌예 거르누 ) 알게 되다.  
 • Give me a call - मलाई फोन गर्नुस्  (멀라이 폰 거르누스 )  전화 해 
 • Give me that - मलाई त्यो दिनुस्  ( 멀라이 뚀 디누스)   나에게 줘
 • Give me the pen - मलाई कलम दिनुस्  (멀라이 껄럼 디누스 )  펜 줘   
 • Give me your passport - मलाई तपाईंको पस्स्पोर्ट दिनुस्  (멀라이 떠빠이꼬 뻐스뽈트 디누스 ) 여권 좀 줘    
 • Go straight ahead - सिधा अगाडि जानुस्  (시다 어가리 자누스-똑바로 가세요. )     
 • Go to hell - नर्कमा जाउ  (널끄마 자우 )  지옥에 가라 
 • God bless you - इश्वरले तिम्रो भलो गरुन  ( 이쓰월리 띠므로 버루 거룬) 신의 축복이 있기를  
 • God bless you - भगवानले तिम्रो भलो गरुन्  (버거완리 띠므로 버루 거룬 ) 신의 축복이 있기를 
 • God bless your family - भगवानले तपाईको परिवारलाई आशिर्वाद दिउन  ( 버거완레 떠빠이꼬 뻐리와르라이 아시르밧 디운)* 당신의 가족에 신의 축복을 빕니다  
 • Good Evening Sir - शुभ सन्ध्या सर  (수버 썬디야 썰 )   좋은 저녁입니다
 • Good Luck - शुभकामना  ( 수버 까머나)  행운을 빕니다 
 • Good night and sweet dreams! - शुभ रात्री र मिठो सपना देख्नु होला  (수버 라뜨리 러 미투 서뻐나 데크누 홀라 )  좋은 밤과 달콤한 꿈을 꾸십시오   
 • Grand opening ceremony - भव्य उत्घाटन समारोह (버벼 웃가튼 서마로허) 그랜드 개회식. 
 • Had I been there, I might have been able to help. - म त्यहाँ भएको भए सायद मैले मद्धत गर सक्ने थिए होल ।  (머 떼하 버에꼬 버에 사옛 머덧 거러 석끄네 티에 홀라 -내가 거기에 있었으면 내가 도울수 있었을텐데)     
 • Happy Birthday - जन्मदिनको शुभकामना  ( 전머딘꼬 수버까머나) 생일 축하해  
 • Happy Easter - शुभ इस्टर  (수버 이스떨 ) 축 부활절  
 • Have a good day - तपाईं को दिन शुभ होस्  (떠빠이꼬 딘 수버 호스 )  좋은 하루 되세요   
 • Have a good trip - तपाईको यात्रा सुखद रहोस्  (떠빠이꼬 야뜨라 수컷 러호스 ) 좋은 여행 되세요    
 • Have a good weekend - तपाई को यो सप्ताह अन्त रमाइलो होस्  (떠빠이꼬 유 섭따허 언떠 러마일로 호스 )  이번 주말에 재미있게 보내십시오. 
 • Have a nice journey - तपाईंको यात्रा सुखद होस्  ( 떠빠이꼬 야뜨라 수컷 호스) 좋은 여행 되세요    
 • Have you arrived? - के तपाई आइपुग्नुभयो?  (께 떠빠이 아이뿌그누버요? ) 도착 했니  
 • Have you been to Nepal? - के तपाई नेपाल जानुभएको छ?  (께 떠빠이 네팔 자누버에꼬 처? ) 네팔에 가봤 니? 
 • Have you been waiting long? - के तपाई धेरै समय देखी प्रतिक्षा गरिरहनुभएको छ?  (께 떠빠이 데레이 서머여 데키 쁘러티챠 거리러 허누버에꼬 처?) 오랫동안 기다렸습니까?  
 • Have you done this before? - के तपाईले यस्तो पहिले पनि गर्नु भएको छ?  (께 떠빠일레 예스또 뻐힐레 뻐니 거르누 버에꼬 처? ) 전에 해본 적이 있습니까?  
 • Have you eaten yet? - के तपाईले खाइसक्नु भयो?  (께 떠바일레 카이서끄누버요? )먹었 니   
 • Have you seen this movie? - के तपाईले यो फिल्म हेर्नुभएको छ?  ( 께 떠빠일레 유 필름 헤르누바에꾸 처?) 이 영화 보셨어요?  
 • He has a nice car - उ सँग राम्रो कार छ  (우 성거 라므루 카 처 )그는 좋은 차를 가지고있다.   
 • He is an American - उ अमेरिकी नागरिक हो  ( 우 어미리끼 나거릭 호)  그는 미국 시민입니다. 
 • He is fast - उ तेज छ  (우 떼즈 처 )  그는 빠르다. 
 • He is too slow - उ धेरै सुस्त छ  ( 우 데레이 수스떠 처) 그는 매우 느리다.    
 • He is very famous - उ धेरै लोकप्रिय छ  (우 데레이 로꺼쁘리예 처 ) 그는 매우 인기가 있습니다.    
 • He likes it very much - उसलाई त्यो असाध्यै मनपर्छ  (우슬라이 뚀 어삿디에이 먼뻘쳐 ) 그는 그것을 너무 좋아합니다    
 • He says thank you - उसले धन्यवाद भन्छ वा भन्यो  (우스리 던녀밧 번처 와 번뉴 )그는 고맙다고 말하거나 말합니다.     
 • Here it is - त्यो यहाँ छ  (뚀 예하 처 )여기에 있습니다.   
 • Here you are - तपाई यहाँ, तिमी यहाँ  ( 떠빠이 예하, 띠미 예하) 여기에 있습니다.  
 • Here's my number - मेरो नम्बर यहाँ छ  (메로 넘벌 예하 처 )-내 전화번호 입니다.   
 • High infant mortality rate - उच्छ जन्मा मृत्‍यु दर  ( 웃쩌 전마 뮤류뜌 절)-더 높은 출생률.  
 • His contribution - उहाँको योगदान  (우하꼬 유거단 ) 그의 공헌.  
 • His room is very small - उसको कोठा धेरै सानो छ  ( 우스꼬 꼬타 사노 처) 그의 방은 너무 작습니다.  
 • Hold on please - कृपया एक छिन पर्खनुस् (फोनमा)  (끄루빠야 엑친 뻘커누스-전화 )잠시만 기다려주세요.   
 • How about Saturday? - शनिबार कस्तो हुन्छ?  ( 서니발 꺼스또 훈처)   토요일은 어때  
 • How about you? - तपाई नि?  (떠빠이 니? )  당신은 어때요 
 • How are you? - तपाईंलाई कस्तो छ  (떠빠일라이 꺼스또 처. )   어떻게 지내
 •  
 • How can i do it? - म त्यो कसरी गर्न सक्छु ?(머 뚀 꺼서리 거르나 석추? ) 어떻게해야합니까?
 • How can I help you? - म तपाईंलाई कसरी मद्धत गर्न सक्छु ? ( 머 떠빠이라이 꺼서리 머떳 거르나 석추?)  내가 당신을 도울수 있을까요? 
 • How did you find me? - तिमीले मलाई कसरी पत्ता लगायौ (वा भेट्यौ)? (띠밀레 멀라이 꺼서리 뻐따 러가요우?(와 베띠요-또는 만났다 )  날 어떻게 찾았 어?  
 • How do I find you? - मैले कसरी तपाई लाई भेट्ने?  (머일레 꺼서리 떠빠이라이 베뜨네? )  어떻게 만나요 
 • How do I get there? - म त्यहाँ कसरी पुग्ने ? (머 떼하 꺼서리 뿌그네 )  어떻게 가나 요 ?  
 • How can I get there? - म कसरी त्यहाँ पुग्नसक्छु?  (머 꺼서리 떼하 뿌그너석추? )  어떻게 갈 수 있습니까? 
 • How do I use this? - म यो कसरी प्रयोग गर्नसक्छु?  ( 머 요 꺼서리 쁘러육 거르누석추?) 어떻게 사용하나요?  
 • How do you do this? - तपाईं यो कसरी गर्नु हुन्छ?  (떠빠이 요 꺼서리 거르누훈처? ) 어떻게합니까  
 • How do you feel about that? - तपाई लाई त्यस्को बारेमा कस्तो अनुभव हुन्छ?  (떠빠이라이 떼서꼬 바레마 꺼스또 어누법 훈처? ) 그들에 대해 어떻게 생각하세요?    
 • How far is it? - त्यो कती टाढा छ?  (뚀 꺼띠 따라 처? )  얼마나 멀어요 
 • How far is Kathmandu - काठमाडौं कती टाढा छ?  ( 까트만도우 꺼띠 따라 처?)  카트만두까지 얼마나 걸립니까? 
 • How have you been - तिमी कस्तो छौ ? (띠미 꺼스또 처우? )  어떻게 지내 
 • How is she? - उनी कस्ती छिन? उनिलाई कस्तो छ?  ( 우니 꺼스띠 친? 우니라이 꺼스또 처?) 그녀는 어때?  
 • How is that - त्यो कस्तो छ ? ( 뚀 꺼스또 처?)  그것은 어때?   
 • How long are you going to stay? - तपाई कती समय बस्नुहुन्छ?  (떠빠이 꺼띠 서머예 버스누훈처? )  얼마나 머무를것인가? 
 • How long have you worked here? - तपाईले यहाँ काम गरेको कती भयो?  (떠빠일레 여하 깜 거레꼬 꺼띠 버요? ) 여기서 일한 지 얼마나 되었습니까?  
 • How long is it? - त्यो कती लामो छ?  (뚀 꺼띠 라모 처? ) 얼마나 걸립니까  
 • How long will it take? - त्यस्लाई कती समय लाग्छ?  ( 떼슬라이 꺼띠 서머예 라그처?)  얼마나 걸립니까? 
 • How many children do you have? - तपाईको कती वटा नानीहरु छन?  (떠빠이꼬 꺼띠 버따 나니허루 천? )자녀가 몇 명입니까?   
 • How many days? - कती दिन?  ( 꺼띠 딘?)  며칠 
 • How many hours a week do you work? - तपाई हप्ताको कती धन्टा काम गर्नुहुन्छ?  (떠빠이 헙따꼬 꺼띠 던따 깜 거르누훈처? ) 일주일에 몇 시간 일하십니까?  
 • How many languages do you speak? - तपाई कती वटा भाषाहरु बोल्नुहुन्छ?  (떠빠이 꺼띠 버따 바사허루 볼누훈처? )    몇 개의 언어를 사용합니까?
 • How many people? - कती जना मान्छेहरु?  ( 꺼띠 저나 만체허루?)   몇 명입니까?
 • How many? - कती वटा?  (꺼띠 버따? )  얼마나? 
 • How may I help you? - म तपाईंको के सेवा गर्न सक्छु ? (머 떠바이꼬 께 세와 거르누 석추? )  무엇을 도와 드릴까요?   
 • How much altogether? - सबै गरेर कती भयो?  (써버이 거레러 꺼띠 버요? )   모두 얼마나 했습니까?
 • How much do you love me? - तिमी मलाई कती माया गर्छौ?  (띠미 멀라이 꺼띠 마야 거르초오우? ) 당신은 나를 얼마나 사랑합니까  
 • How much is it? - त्यस्को मुल्य कती हो?  (떼서꼬 물려예 꺼띠 호? )  그들의 가치는 얼마입니까? 
 • How old are you? - तपाई कती वर्षको हुनुभयो ?( 떠빠이 꺼띠 버르서꼬 후누버요?)  당신은 몇 살입니까  
 • How tall are you? - तपाईको उचाइ कती छ?  (떠빠이꼬 우짜이 꺼띠 처? )  당신의 키는 얼마입니까 
 • how to make it - त्यो कसरी बनाउने?  (뚀 꺼서리 버나우네? )  그것을 만드는 방법 
 • How was the food? - खान कस्तो थियो?  (카너 꺼스또 티요? )  식사는 어땠어? 
 • How was the movie? - फिल्म कस्तो थियो?  (필름 꺼스또 티요? ) 영화는 어땠어?  
 • How was the trip? - तपाई को यात्रा कस्तो भयो?  ( 떠빠이꼬 야뜨라 꺼스또 버요?) 당신의 여행은 어땠습니까  
 • How's the weather - मौसम कस्तो छ ? (모우섬 꺼스또 처? )  날씨가 어때요   
 • Humanity is greater than wealth - मानवता धन भन्दा ठुलो हो  (마넙따 던 번다 툴로 호) 인간성은 부보다 위대하다.   
 • Hurry up - छिटो गर  (치또 거러 )  서둘러   
 • I am thirsty - मलाई प्यास लागेको छ, मलाई तिर्खा लागेको छ  (멀라이 뼈야스 라게꼬 처, 멀라이 띨카 라게꼬 처. )  나는 목이 말라, 목이 말라.   
 • I agree - म सहमत छु  ( 머 서허멋 추)  동의합니다. 
 • I am 29 years old - म २९ वर्षको भए  (머 우넌띠스 버르서꼬 버에-나는 29 살이었습니다. )     
 • I am asleep - म निदाएको छु  (머 니다이꼬 추-나는잠들었다 )     
 • I am at home - म घरमा छु  (머 거르마 추-나는 집에 있어요. )   
 • I am at lunch - म खाजा खाँदै छु  (머 카자 카더이 추-난 음식을 먹고 있다. )     
 • I am cold - मलाई चिसो लाग्यो  (멀라이 찌소 라교-추워요 )     
 • I am coming right now - म तुरुन्त आउँदै छु, म अहिल्यै आउँदै छु  (머 뚜른떠 아우더이 추, 머 어힐려히 아우더이 추.-나는 지금가고있다, 나는 지금가고있다. )     
 • I am fine here - म यहाँ ठीक छु  (머 예하 틱 추-난 괜찮아 )     
 • I am from Kathmandu - म काठमाडौं को हुँ  (머 카뜨만도우 후-나는 카트만드 출신이다.)     
 • I am from Nepal - म नेपाल बाट हो  ( 머 네팔 바떠 호-난 네팔 출신이다.)   께 떠빠이 네팔리 호?-당신은 네팔사람입니까?  
 • I am full म भरिएको छु। ( 머 버리에꼬 추-나는 배부르다.)     
 • I am goin out - म बाहिर जादैछु. (머 바히러 자더이 추-나갈거야)
 • I am going out with my friends - म साथी हरु सँग बाहिर घुम्न जादैछु  (머 사티허루 성거 바히러 굼너 자더이 추-나는 친구들과 어울릴거야. ) 
 • I am going to bed म ओछ्यानमा जान्छु।  (머 오챠얀마 잔추 )  나는 자러 간다.  
 • I will miss you forever -म तिमीलाई सधैंका लागि बिर्सिने छु.     머 띠미라이 서데인까 라기 빌시네 추-나는 당신을 영원히 그리워 할 것입니다
 • I am going to forget you forever -म तिमीलाई सदैव बिर्सन्छु।   (머 띠밀라이 써더이붜 빌썬추. )   나는 당신을 영원히 잊을 것입니다.
 • I am good - म ठीक छु  (머 틱 추 )   난 괜찮아  
 • I am in love - म प्रेममा वा मायामा फसेको छु  (머 쁘레임마 봐 마야마 퍼세꼬 추.-나는 사랑이나 사랑에 빠지고 있다. )   
 • I am just kidding - म त्यतिकै ठट्यौली गरिरहेको  (머 뗴띠꺼이 닷떼올리 거리러헤꼬-농담 이었어요 )     
 • I am just looking - म त्यतिकै हेरिरहेको  (머 떼띠꺼이 헤리러헤꼬-보고있었습니다. )     
 • I am leaving tomorrow - म भोली जादै छु (प्रस्थान गर्दै छु )  (머 볼리 자더이 추. 쁘러스탄 거르더이 추.-나는 내일 떠난다. )   
 • I am looking for my friend - म मेरो साथी लाई खोज्दै छु  (머 메로 사티라이 코즈더이추-친구를 찾고 있습니다. )     
 • I am lost - म हराए  (머 허라에-난 잃었다. )     
 • I am Nepali - म नेपाली हुँ  (머 네팔리 후-난 네팔 사람이다. )   
 • I am not afraid - मलाई डर लाग्दैन, म डराएको छैन  (멀라이 덜 러그더이너,머 더라에꼬 처이너-난 두려워 하지 않는다. )    -----------------
 • I am not ready yet - म अझै तयार छैन  (머 아자이 떠얄 처이너-난 아직 준비 되지 않았다. )     
 • I am not sure - मलाई पक्का छैन  (멀라이 뻑까 처이너-잘 모르겠다. )     
 • I am ok - म ठीक छु  ( 머 틱 추-난 괜찮아)     
 • I am ok here - म यहाँ ठीक छु  (머 예하 틱추-난 여기 괜찮아 )     
 • I am only 16 - म मात्रा १६ बर्षको हुँ  (머 마뜨러 소호르 버르사꾸 후-난 이제 겨우 16세야 )   
 • I am ready - म तयार छु  (머 떠얄 추-준비 됐어 )     
 • I am sexy - म कामोत्तेजक छु  (머 까모띠적 추-난 열정적이다. )     
 • I am sick - म बिमारी छु  (머 비마리 추-난 아프다. )     
 • I am single - म अविवाहित हुँ  ( 머 어비바힛 후-나는 싱글입니다)   
 • I am sleeping - म निदाइ रहेको छु  ( 머 니다이 러헤꼬 추-나는 자고있다)     
 • I am so happy - म धेरै खुशी छु  (머 데레이 쿠시 추-너무 행복해 )     
 • I am so sorry - म धेरै क्षमा प्रार्थी छु  머 데레이 쳐마 쁘랄띠 추-정말 미안해( )     
 • I am sorry - म क्षमाप्रार्थी छु  ( 머 쳐마 쁘랄띠 추- 미안해)     
 • I am studying hard-म मेहेनत गरेर पढ्दैछु म मेहेनत गरेर पढ्दैछु (머 미헤넛 거레러 뻐르더이 추- 열심히 공부하고 있다.)   
 • I am thirsty - मलाई तिर्खा लागेको छ  (멀라이 띨카 라게꼬 처-목이 마르다. )     
 • I am tired - म थाके  (머 다끼-나는 피곤했다 )     
 • I am very happy today - म आज धेरै खुशी छु  ( 머 아저 데레이 쿠시 추-난 오늘 몹시 행복하다)   
 • I am very sorry - म धेरै क्षमा प्रार्थी छु  (머 데레이 쳐마 쁘랄띠 추-정말 미안해 )     
 • I am waiting for you - म तिम्रो प्रतिक्षा गरिरहेको  (머 띠므로 쁘러띠챠 거리러헤꼬-당신을 기다리고있었습니다. )     
 • I am with someone - म कोही सँग छु  (머 꼬히 성거 추-나는 누군가와 함께 있습니다. )   
 • I ate already - मैले खाइसके  (머일리 카이서께-나는 먹었다 )   
 • I believe you - म तिम्रो विश्वास गर्छु  (머 띠므로 비스와스 거루추-난 너를 믿는다 )     
 • I can explain - म व्याख्या गर्न सक्छु (मा स्पष्टिकरण दिन सक्छु)  (머 벼야켜야 거르너 석추(마 스뻐스띠꺼런딘 석추-설명 할 수 있어요 )   
 • I can see you - म तिमीलाई देख्न सक्छु  (머 띠미라이 데크너 석추-당신을 볼 수 있습니다 )   
 • I can swim - म पौडन सक्छु  ( 머 뽀우드너 석추-수영 할 수있어    
 • I can take a message - म सन्देश लिन सक्छु  (머 썬데스 리너 석추-나는 메시지를받을 수있다 )   
 • I can't hear you - म तिमीलाई सुन्दिन  (머 띠미라이 순디너-난 당신 말을 들을수 없다. )   
 • I cannot call you - म तिमीलाई फोन गर्न सक्दिन  (머 띠미라이 폰 거르너 석디너-나는 너를 부를 수 없어 )   
 • I do not have anything - म सँग केही पनि छैन  (머 성거 께히 뻐니 처이너-나는 아무것도 없다 )   
 • I do not understand - म बुझ्दिन, मैले बुझिन  (머 부이디너, 머일레 부지너-이해가 안 돼요 )     
 • I don't care - मलाई मतलब छैन  (멀라이 머떠럽 처이너-신경 안써.상관없어 )     
 • I don't have any money - मसँग अलिकती पनि पैसा छैन  (머 성거 얼릭띠 뻐니 뻐이사 처이나-난 돈이 없어 )     
 • I don't know him - म उसलाई चिन्दिन  (머 우슬라이 찐디너-난 그를 모른다. )     
 • I don't like it - मलाई त्यो मन पर्दैन  ( 멀라이 뚀 먼 뻐르더이너-나는 그것을 좋아하지 않는다)     
 • I don't mind - मलाई कै छैन ( 멀라이 께이 처이너-상관 없어)
 • I feel good - मलाई रमाइलो लागिरहेको छ  ( 멀라이 러마일로 라기러헤꾸처-나는 재미있다.)    
 • I get off work at 6 - म ६ बजे काम बाट निस्कन्छु, मेरो काम ६ बजे सकिन्छ  (머 처 버제 깜 바떠 니스껀추,메로 깜 빠츠 버제 서낀처- 오전 6시에 퇴근하고 오후 5시에 일을합니다. )    
 • I give up मैले छाडिदिए।  ( 머일레 차디디에-난 포기 한다)  
 • I got in an accident - म एउटा दुर्घटनामा परे  (머 에우따 두르거떤나마 뻐레-나는 사고를 당했다 )
 • I got it - मैले बुझे, मैले पाए  (머일레 부제이, 머일레 빠에-알았어. )  
 • I had to stay - मैले बस्नु पर्ने थियो  ( 머일레 버스누 뻐르너 티요-나는 머물러야했다)  
 • I had to study - मैले पढ्नु पर्ने थियो  (머일레 뻐르누 뻐르너 티요. 난 읽어야 했는데.)    
 • I have a car - म सँग कार छ  (머성거 까르 처-난 차가 있다. )    
 • I have a cold - मलाई चिसो लागेको छ  (멀라이 찌소 라게꼬 처-감기에 걸렸다. )    
 • I have a headache - मेरो टाउको दुखिरहेको छ  (메로 따우꼬 두키러헤꼬 처-두통이 있다 )    
 • I have a lot of things to do - मेरो धेरै कुरा हरु गर्नु छ  (메로 데레이 꾸라허루 거르누 처-할일이 많다. )    
 • I have money - मसँग पैसा छ  (머 성거 뻐이사 처-난 돈이 있다 )    
 • I have no idea - मलाई थाहा भएन  (멀라이 다하 버에너-몰랐어 )  
 • I have one in my car - म सँग एउटा गाडीमा छ  (머성거 에우따 가디마 처.-나는 차가있다 )    
 • I have seen it - मैले त्यो देखेको छु  (머일리 뚀 데케꼬 추-나는 그것을 보았다 )    
 • I have some friends there - मेरा केही साथीहरु त्यहा छन  (메라 께히 사띠허루 떼하 천-내 친구 중 일부가 있습니다 )  
 • I have three children - मेरा तीन वटा नानीहरु छन  (메라 띤 버따 나니허루 천- 나는 세 자녀가 있다. )    
 • I have to go - मलाई जानु पर्नेछ  (멀라이 자누 뻐르네처-가야해 )  
 • I have to go now - अब म जानु पर्छ  ( 어버 머 자누 뻐르처-지금 가야해)  
 • I have to go to Kathmandu - मलाई काठमाडौं जानु पर्नेछ  (멀라이 까뜨만두 자누 뻐르네처-난 카뜨만두에 가야해 )    
 • I have to go to the post office - मलाई हुलाक जानु पर्ने छ  (멀라이 훌락 자누 뻐르네 처-우체국에 가야해 )    
 • I have to study - मलाई पढ्नु छ  (멀라이 뻐르누 처-공부 해야해 )  
 • I have two sisters - मेरो दुइटा दिदी बहिनी छन  (메로 두이따 디디 버히니 천-나는 두 자매가있다 )    
 • I have worked there for five years - मैले त्यहा ५ वर्ष काम गरेको छु  ( 머일리 떼하 3버르서 깜 거레꼬 처-나는 3 년 동안 거기에서 일했다)    
 • I know - मलाई थाहा छ  ( 멀라이 다하 처-알아)    
 • I like her - मलाई उनी मन पर्छ  ( 멀라이 우니 먼 뻐르처-난 그녀를 좋아한다)    
 • I like Nepali food - मलाई नेपाली खाना मन पर्छ  (멀라이 네팔리 카나 먼 뻐르처- 난 네팔 음식 좋아한다. )    
 • I like your voice - मलाई तिम्रो स्वर मनपर्छ  (멀라이 띠므로 수월 먼 뻐르처-난 네 음성을 좋아한다 )  
 • I live in California - म क्यालिफोर्नियामा बस्छु  ( 머 캘리포니아마 버스 추-난 켈리포니아에 산다)    
 • I live in Kathmandu - म काठमाडौंमा बस्छु  (머 카뜨만두마 버스 추-난 카뜨만두에 산다 )    
 • I lost my watch - मैले मेरो घडी हराए  (머일리 메로 거디 허라에-시계를 잃어 버렸다 )    
 • I made a mistake - मैले एउटा गल्ती गरे  (머일레 에우따 걸띠 거레-내 실수 였어 )   ===================== 
 • I miss Nepal - मलाई नेपाल को याद आउछ  (멀라이 네팔 꼬 야다우처-네팔을 그리워 한다 )    
 • I miss you - मलाई तिम्रो याद आउछ  (멀라이 띠므로 야다우처-난 너를 그리워 한다. )    
 • I miss you every single day - मलाई तिम्रो हरेक दिन याद आउछ  (멀라이 띠므로 딘 야다우처-매일 너를 그리워한다 )  
 • I missed you - मलाई तिम्रो याद आएको थियो  (멀라이 띠므로 야다에꼬 티요-난 너를 그리워 했다. )    
 • I need a doctor - मलाई डाक्टर को जरुरत छ  (멀라이 닥떨 꼬 저루럿 처-난 의사가 필요하다 )  
 • I need to go home - मलाई घर जानुपर्ने छ  ( 멀라이 거르 자누뻐르네처-집에 가야 해요)    
 • I need to go home - मलाई घर जानुपर्ने छ  (멀라이 거르 자누뻐르네처-집에 가야 해요 )    
 • I need to go now - म अब जानु पर्छ  (머 어버 자누 뻐르처-지금 가야해 )    
 • I need to practice my English - मलाई अङ्रेजीको अभ्यास गर्नुपर्ने छ  (멀라이 엉레지꼬 어벼야스 거르누뻐르네처-나는 영어를 연습해야한다 )    
 • I need you anyhow - मलाई तिमी कुनै पनि हालत मा चाहिन्छ  ( 멀라이 띠미 꾼너이 뻐니 하랏뜨마 짜인처-어쨌든 난 네가 필요해)  
 • I need your help - मलाई तिम्रो (तपाइको) मद्धत चाहिन्छ  (멀라이 띠므로(떠빠이꼬)머덧 짜인처-네 도움이 필요해 )  
 • I play with you - म तिमी सँग खेल्छु  (머 띠미성거 켈추-너와 같이 놀아 )  
 • I pledge for peace - म शान्ती को लागि आग्रह गर्छु  ( 머 싼띠 꼬 라기 아그러허 거르추-난 평화를 구걸한다)    
 • I promise - म प्रतिज्ञा गर्दछु  (머 쁘러띡갸 거르더추-난 약속한다 )  
 • I really love you - म तिमीलाई साचिकै माया गर्छु  (머 띠밀라이 사찌꺼이 마야 거루추-난 진정으로 사랑한다. )    
 • I remember - मलाई याद छ  (멀라이 이얏 처-난 기억한다 )    
 • I speak a little English - म थोरै अङ्रेजी बोल्छु  ( 머 도레이 엉그리지 볼추-난 영어를 조금 한다)  
 • I speak two languages - म दुइटा भाषाहरु बोल्छु  (머 두이따 바사허루 볼추-난 2개 국어를 한다 )  
 • I still have a lot to do - मैले अझै धेरै गर्न बाँकी छ  (머일리 아저 데레이 거르나 바끼 처-할일이 많이 있다. )    
 • I think you should get a lawyer. - मलाई लाग्छ तपाई ले एउटा वकिल खोज्नु पर्छ ।  (멀라이 라그처 떠빠일레 에우따 버낄 코즈누 뻐르처-변호사를 찾아야한다고 생각합니다. )  
 • I trust you - मलाई तिम्रो भरोसा छ  (멀라이 띠므로 버로사 처-난 너를 믿는다 )    
 • I understand - म बुझ्छु  (머 부즈 추-이해한다 )
 • I usually drink coffee at breakfast - म प्राय जसो बिहानको खाजा खादा कफी पिउछु  (머 쁘라야 저소 비한꼬 카자 커피 삐우추-나는 보통 아침 식사 후 커피를 먹는다 )  
 • I visited the centre - मैले केन्द्रको भ्रमण गरे  (머일레 낀드러꼬 브러만 거레-나는 센터를 방문했다 )    
 • I want it - मलाई त्यो चाहियो  (멀라이 짜인요- 난 그것을 원한다 )  
 • I want to be with you forever - म सधैंको लागि तिमी सँग हुन चाहन्छु  (머 써더인꼬 라기 띠미성거 훈 짜인추-난 너와 영원히 있고 싶어  
 • I want to buy something - म केही खरिद गर्न चाहन्छु  (머 께히 커릿 거르나 짜인추-무언가를 사고 싶습니다 )  
 • I want to contact our embassy - म हाम्रो दुताबास सँग सम्पर्क गर्न चाहन्छु  (머 하므로 두따바스성거 썸뻐럭 거르나 짜인처-우리 가족에게 연락하고 싶습니다 )  
 • I want to do the course of beautician - मलाई श्रिङ्गार सम्बन्धी तालिम लिना मन छ ( 멀라이 스링갈 썸번디 따림 리나 먼 처-나는 메이크업 훈련을 좋아합니다 )  
 • I want to go - मलाई जान मन छ  (멀라이 잔 먼 처-가고 싶다 )    
 • I was busy then - म त्यती बेला ब्यस्त थिए  ( 머 떼띠 벨라 베스떠 티에-나는 당시에 바빴다)  
 • I was in the library - म पुस्तकालयमा थिए  ( 머 뿌스떡 깔레예마 티에-나는 도서관에 있었다)    
 • I well see you - म तिमीलाई छिट्टै भेट्नेछु  (머 띠밀라이 치떼이 베뜨네 추-보기를 원한다 )  
 • I will call back later - म पछी फोन गर्ने छु  ( 머 뻐치 폰 거르네 추-다시 전화할께)    
 • I will get him - म उस्लाई भेट्ने छु (वा खोज्ने छु)  (머 우스라이 베뜨네 추(와 코즈네 추-그를 만날거야 ) 
 • I will give you a call - म तिमीलाई फोन गर्नेछु  (머 띠밀라이 폰 거르네추-내가 전화 할게 )  
 • I will never forget you - म तिमीलाई कहिल्यै भुल्ने छैन  (머 띠밀라이 꺼힐여히 불네 처이너-나는 당신을 잊지 않을 것입니다 )  
 • I will pay - म तिर्छु  ( 머 띨추-내가 지불할께)  
 • I will see you tomorrow - म तपाईंलाई भोली भेट्नेछु  ( 머 떠빠이라이 볼리 베뜨네추-내일 뵙겠습니다)  
 • I will teach you - म तपाईलाई सिकाउछु  (머 떠빠이라이 시까우추-내가 너에게 가르쳐 주겠다)  
 • I would like a room - मलाई एउटा कोठा चाहिएको छ  (멀라이 에우따 꼬따 짜히이꼬 처-나는 방이 필요하다 )    
 • If I had a bigger house, I would invite my friends over. - यदी म सँग अझ ठुलो घर भएको भए, म मेरा साथी हरु लाई बोलाउने थिए ।  (예디 머 성거 어저 툴로 거르 버에꼬 티에, 머 메라 사티허루라이 볼라우네 티에-집이 더 크면 친구들을 초대 할 것입니다. )      
 • If I were rich, I would buy a bigger house. - म धनी भएको भए, म एउटा ठुलो घर खरिद गर्ने थिए ।  (머 더니 버에꼬 티에, 머 에우따 툴로 거르 커릿 거르네 티에-내가 부자라면 더 큰 집을 사 겠어요. )    
 • if I were you - यदी म तपाईं भएको भए  (예디 머 떠빠이 버에꼬 버에-내가 너라면 )  
 • If I were you, I would tell her. - यदि म तपाईं हुँ भने, म उसलाई बताउनेछु। ।  (예디 머 떠빠이 번네,머 우스라이 버따우네추-내가 당신이라면 그녀에게 말할 것입니다. )    
 • if you can dream it - यदि तपाईं यो सपना देख्न सक्नुहुन्छ  (예디 떠빠이 요 서뻐나 데크너 서끄누훈처.-당신이 그것을 꿈꿀 수 있다면 )  
 • If you don't like - यदी तपाईंलाई मन पर्दैन भने  (예디 떠빠이라이 번 뻐르데이너 번네-마음에 들지 않으면 )  
 • In my duty - मेरो काम मा  ( 메로 깜 마-내 의무에서)   -
 • In order to get that - त्यो पाउनका लागि  (뚀 빠우너까 라기-그것을 얻기 위해 )    
 • In other words - अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा  (어르꼬 섭더마 번누뻐르다-다른 말로, 다시말해 )  
 • Incoming call - आगमन कल (फोन)  ( 아거먼 컬(폰)-걸려오는 전화(전화))  
 • Is it cold outside? - के बाहिर चिसो छ?  ( 께 바히러 찌소 처?-밖에 춥니?)  
 • Is it far from here? - के त्यो यहाँ बाट टाढा छ?  (께 뚀 예하 바떠 따라 처?-여기에서 머니? )  
 • Is it hot? - गर्मी छ?  (거르미 처?-뜨겁니? )  
 • Is it raining? - के पानी पारीरहेको छ ?  (께 빠니 빠리러헤꼬 처-비오니? )  
 • Is that enough? - के त्यती प्रसस्त छ?  ( 께 떼띠 쁘러서스떠 처?-충분 합니까?)  
 • Is that ok? - के त्यो ठीक छ?  (께 뚀 틱 처?-괜찮숩니까? )  
 • Is that you? - के त्यो तिमी हौ?  (께 뚀 띠미 허우-그게 너냐? )  
 • Is the bank far? - के बैंक टाढा छ ?  (께 벵크 따라 처-은행이 멉니까? )  
 • Is there a store near here? - के यहाँ नजिकै पसल छ?  ( 께 예하 너지꺼이 뻐설 처?-여기에 가게 있습니까?)  
 • Is this safe area? - के यो सुरक्षित ठाउँ हो ?  (께 요 수럭칫 타우 호?-안전 지대입니까? )  
 • Isn't it? - हैन र?  ( 허이너 러?-그렇지 않습니까?)  
 • It does not matter - त्यस्ले केही फरक पर्दैन  (떼설리 께히 뻐럭 뻐르더이너-상관 없습니다 )  
 • It hurts here - यहाँ दुख्छ  (예하 뚝처-여기가 아파요 )  
 • It is 6AM - अहिले बिहानको ६ बज्यो  (어힐레 비한꼬 처 버죠-아침 6시입니다 )    
 • It is delicious - यो स्वादिष्ट छ  요 스와디스터 처-맛 있습니다)    
 • It is less than 5 dollars - त्यो ५ डलर भन्दा कम पर्छ  (뚀 빠츠 덜럴 번다 껌 뻐르처-5달러 미만입니다 )    
 • It is really hot - धेरै गर्मी छ  (데레이 거르미 처-정말 뜨겁다 )    
 • It is very important - त्यो धेरै महत्वपूर्ण छ  (뚀 데레이 머허뜹뿌르너 처-매우 중요하다 )    
 • It is very windy - धेरै हावा चलिरहेको छ  ( 데레이 하바 쩌릴러헤꼬 처-많은 바람이 불고 있다)    
 • It rained very hard today - आज धेरै जोडले पानी पर्‍यो  (아저 데레이 조를레 빠니 뻐료-오늘은 비가 많이 왔습니다 )    
 • It takes 3 hours by car - गाडी बाट ३ घण्टा लाग्छ  (가리 바떠 띤 건다 락처-차로 3시간 걸린다 )
 • It will happen - त्यो हुनेछ  (뚀 후네처-일어 날것이다 )  
 • It's half past 11 - अहिले साँढे ११ बज्यो  (어힐레 사데 에가르 버죠-11시 30분 )    
 • It's mine - त्यो मेरो हो  (뚀 메로 호-그것은 내것이다 )    
 • Just a little - अलिकती मात्र  ( 얼릭띠 마뜨러-아주 조금)  
 • Just a moment - एकै छिन  (엑꺼이 친-잠깐만 )    
 • Just the way you are - तिमी जस्तो छौ त्यस्तै  (띠미 저스또 처우 떼스떠이-당신이있는 그대로 )  
 • Keep it up - जारी राख (हौसला दिन भनिने)  (자리 락커(호우설라 딘 버니네-계속 (치어 데이) )  
 • Keep off the grass - झार रोपेको ठाउँ बाट पर रहनुहोला, झारमा नटेक्नु होस्  (잘 로뻬꼬 타우 바떠 뻐르 러허누홀라, 자르마 너데끄누 호스-잔디밭에 들어 가지 마시오 )  
 • l want to drink some water - मलाई अलिकती पानी पिउन मन लागेको छ  (멀라이 얼릭띠 빠니 삐운 라게꼬 처-물좀 마시고 싶다 )  
 • Leave me alone - मलाई एक्लै छोड्नुस्  (멀라이 엑꺼이 초르누호스-날 내버려 둬 )    
 • Let me check - मलाई जाच्न दिनुस्  (멀라이 자쯔너 디누스-확인하겠습니다 )  
 • let me go now - मलाई अब जान देउ  ( 멀라이 어버 잔 대우-이제 가겠다.)    
 • let me know - मलाई थाहा देउ  ( 멀라이 다하 데우-알려 주세요.)  
 • Let me see your passport - मलाई तपाईंको पस्स्पोर्ट देखाउनुस्  (멀라이 떠빠이꼬 뻐스뽀뜨 데카우누스-여권을 보여 주세요. )  
 • Let's go - जाऔ  ( 짜우-가자)  
 • Let's practice - अभ्याष गरौ  (어비야스 거러우-연습 합시다 )  
 • Long time no see - धेरै समय भएको नभेटेको  (데레이 서머예 버에꼬 너베떼꼬-어랜만이네 )    
 • Love you so much - तिमी लाई धेरै धेरै माया गर्छु  (띠미라이 서머예 데레이 데레이 마야 거루추-너를 너무 사랑해  )    
 • Male or female? - पुरुष कि महिला?  (뿌루스 께 머힐라-남자 혹은 여자 )  
 • May I know your name? - के म तपाईंको नाम थाहा पाउन सक्छु?  (께 머 떠빠이꼬 남 다하 빠우너 석추?-당신의 이름을 알수 있습니까? )  
 • Maybe you should try someplace else. - शायद तपाईले अरु कुनै ठाउँ मा कोशीस गर्नु पर्छ ।  (사예다 떠빠일레 어루 꾼너이 타우마 꼬시스 거르누 뻐르처-다른 곳을 시도 할 수도 있습니다. )    
 • Merry Christmas - क्रिस्ट्मसको शुभकामना  ( 크리스마스꼬 수버 까머나-즐거운 성탄)  
 • Moon is shining in the sky - आकाशमा चन्द्रमा टल्किरहेको छ  ( 아까스마 쩐드러마 떨끼러헤꼬 처-하늘에 달이 빛나고있다)    
 • More than that - त्यो भन्दा बढी  ( 뚀 번다 버리-그 이상)  
 • My battery is too low - मेरो ब्याट्री सकिन लाग्यो  (메로 베아뜨리 서낀너 라교-베떠리가 부족합니다 )  
 • My cell phone doesn't work - मेरो मोबाइल फोनले काम गरिरहेको छैन  (메로 모바일 폰레 깜 거리러헤꼬 처이너-

  휴대 전화가 작동하지 않습니다 )

 • My daughter is here - मेरी छोरी यहाँ छिन  (메리 초리 예하 친-내 딸이 여기 있습니다 )    
 • My father is a lawyer - मेरो बुवा वकिल हुनुहुन्छ  (메로 부바 버낄 후누훈처-아버지는 변호사입니다 )  
 • My favorite teacher - मेरो मनपर्ने शिक्षक  ( 메로 먼 뻐르네 시척-내가 가장 좋아하는 선생님)  
 • My friend is Nepali - मेरो साथी नेपाली हो  (메로 사티 네팔리 호-네 친구는 네팔사람입니다 )    
 • My house is near the market - मेरो घर बजारको नजिक छ  (메로 거르 버잘꼬 너직 처-내 집은 시장에 가깝다 )    
 • My luggage is missing - मेरो सामान हराइरहेको छ  ( 메로 사만 허라이러헤꼬 처-내 물건이 없어요)  
 • My phone was lost - मेरो फोन हरायो  ( 메로 폰 허라요-내 전화기를 분실했어요)  
 • My phone was stolen - मेरो फोन छोरी भयो  (메로 폰 초리 버요-전화가 도난당했습니다 )    
 • My son - मेरो छोरा  (메로 초라-내 아들 )    
 • My throat is sore - मेरो घाँटी दुखेको छ  (메로 가띠 두께꼬 처-내 목이 아픕니다 )  
 • My watch has been stolen - मेरो घडी चोरी भएको छ  (메로 거디 초리 버에꼬 처-내 시계를 도난당했습니다 )    
 • Nepal is a beautiful country - नेपाल एउटा सुन्दर देश हो  (네팔 에우따 순덜 데스 호-네팔은 아름다운 나라입니다 )    
 • Nepal is my country - नेपाल मेरो देश हो  (네팔 메로 데스 호-네팔은 내 나라입니다 )    
 • Never mind - केही छैन  (께히 처이나-신경 쓰지 마세요 )  
 • Next time - अर्को पल्ट  ( 어르꼬 뻘떠-다음에)  
 • Next year I will go to Nepal - अब आउने साल म नेपाल जानेछु  (어버 아우네 살 네팔 자네추-나는 내년에 네팔에갑니다 )  
 • Nice to meet you - तपाईं लाई भेटेर खुशी लाग्यो  (따빠이라이 뻬떼러 쿠시라교-만나서 반가습니다 )    

 

      No problem - कुनै समस्या छैन, ठीक छ      ( 꾼너이 서머스야 처이너, 틱처-문제 없습니다)

 • No problem - केही समस्या छैन  (께히 서머스야 처이너-문제 없습니다. )  
 • Nobody is helping us - हामीलाई कसैले पनि सहयोग गरिरहेको छैन  (하밀라이 꺼서일레 뻐니 서허욕 거리러헤꼬 처이너-아무도 우리를 도와주지 않습니다 )    
 • Nobody is there - त्यहा कोही छैन  (떼하 꼬히 처이너-거기 아무도 없습니다 )    
 • Not at all - बिल्कुलै केही हैन  (빌꾸러이 께히 허이너-물론 아무것도, 전혀 )
 • Not at school yet - अहिले सम्मा स्कुल पुगेको छैन  (어힐레 섬마 스쿨 뿌게꼬 처이너-아직 학교에 없습니다 )    
 • Not much - खासै केही छैन  (카서이께히 처이나-특별한 것은 없습니다 )    
 • Not recently - हालै हैन  (할러이 허이너-최근에 )  
 • Not yet - अहिले सम्म भएको छैन  (어힐레 썸머 버에꼬 처이너-아직 일어나지 않았습니다 )  
 • Nothing else - अरु केही पनि छैन  (어루 께히 뻐니 처이너-다른것 )  
 • Nothing is greater than friendship - साथी भन्दा ठुलो केही हुँदैन  ( 사티 번다 툴로 께히 후더이너-친구보다 더 큰 것은 없습니다)  
 • Nothing much - खासै धेरै केही छैन  (카서이 데레이 께히 처이나-별로 )    
 • Now and then - अहिले र पहिले  (어힐레 러 뻐힐레-지금과 전에 )  
 • Now or later? - अहिले कि पछी?  (어힐레 께 뻐치-지금 또는 나중에? )  
 • Of course - पक्कै पनि  (뻑꺼이 뻐니-물론입니다 )    
 • Ok you be good - ल तिमी राम्रो बन  (러 띠미 라므로 번너-그래 잘 지내 )  
 • On the left - देब्रे पट्टी  (데브리 뻐띠-왼쪽에 )    
 • On the right - दाहिने पट्टी  (다히네 뻐띠-오른쪽에 )    
 • On the second floor - दोस्रो तल्लामा  ( 도스로 떨라마-2층)    
 • Once in a blue moon - बिरलै हुने कुरा भन्न प्रयोग गरिने वाक्यंश  (비릴러이 후네 꾸라 번너 쁘러욕 거리네 바꼐스-희귀 한 말을하는 데 사용되는 문구 )    
 • One like that - एउटा त्यस्तै  (에우따 떼스떠이-그중 하나 )  
 • One moment please - कृपया एक छिन  ( 끄르빠야 엑 친-잠시만 기다려주세요)    
 • One side of a freeway - राजमार्ग को एक छेउमा  (라저마르거 꼬 엑 체우마-고속도로의 한쪽에 )  
 • Open the door - ढोका खोल  (도까 콜-문 열으세요 )    
 • Open the window - झ्याल खोल  (얄 콜-창문을 여세요 )    
 • Out of Nepal - नेपाल बाहिर  (네팔 바히러-네팔 외곽 )    
 • Over here - यहाँ निर  (예하 닐-바로 여기 )  
 • Over there - त्यहा निर  (떼하 닐-바로 저기 )    
 • Pardon me - मलाई माफ गर्नुस्  (멀라이 맢 거르누스-실례합니다 )    
 • Password cannot contain spaces - पास्वोर्डमा कुनै खाली ठाउँ हुनु हुँदैन  (빠스보이마 꾼너이 카리 타우 후누 후더이너-비밀번호에는 공백이 없어야합니다 )  
 • Phrase - वाक्यष  (바꺄스-문구 )  
 • Pick up your clothes - तपाईको लुगाहरु उठाउनुस्  (떠빠이꼬 루가허루 우타우누스-옷을 들어 올리세요 )  
 • Please ask her when she will be here. - उनी यहाँ कती खेर अाइपुग्छिन भनेर उनिलाई सोध्नुस्  ( 우니 예하 꺼띠 케러 아이뿌그친 버네러 우니라이 소드누스-그녀가 여기서 얼마나 많은 시간을 보내는 지 물어보세요)  
 • Please call me - कृपया मलाई फोन गर  ( 끄르빠야 멀라이 폰 거러-전화주세요)  
 • Please come in - कृपया भित्र आउनुस्  (끄르빠야 비뜨러 아우누스-들어 오세요 )  
 • Please fill out this form - कृपया यो फारम भर्नुस्  (끄르빠야 요 파럼 버르누스-이 양식을 작성하십시오 )    
 • Please follow me - कृपया मलाई पछ्याउनुहोस् (끄르빠야 멀라이 뻐챠우누호스-따라 오세요 )     
 • Please sit down - कृपया बस्नुस्  ( 끄르빠야 버스누스-앉으세요)  
 • Please speak English - कृपया अङ्रेजी बोल्नुस्  (끄르빠야 엉레지 볼누스-영어로 말하세요 )    
 • Please speak slower - कृपया बिस्तारै बोल्नुस्  (끄르빠야 비스따러이 볼누스-천천히 말 해주세요 )  
 • Please take me to the airport - कृपया मलाई एरपोर्ट लगिदिनुस्  (끄르빠야 멀라이 에러뽈떠 러기디누스-공항으로 데려다주세요)  
 • Please take me to this address - कृपया मलाई यो ठेगानामा पुर्याइदिनुस्  (끄르빠야 멀라이 요 데가나마 뿌랴이디누스-이 주소로 데려다 주세요.)  
 • Please take off your clothes - कृपया तपाईको लुगाहरु खोल्नुस्  (끄르빠야 떠바이꼬 루가허루 콜누스-옷을 벗으세요 )  
 • Please tell her I called - कृपया उनिलाई भनिदिनुस् मैले फोन गरेको थिए भनेर  (끄르빠야 우니라이 버니디누스 머일레 폰 거레꼬 티에 버네러-내가 전화했다고 말해주세요)    
 • Please tell me - कृपया मलाई भन्नुस्  (끄르빠야 멀라이 번누스-말해 주세요 )    
 • Please write it down - कृपया यो लेख्नुस्  (끄르빠야 요 레크누스-적어주세요 )    
 • Pleased to meet you - तपाई लाई भेटेर खुशी लाग्यो  (끄르빠야 떠빠이라이 베떼러 쿠시 라교-만나서 반가습니다. )    
 • Popular with all types of people - सबै खाले मनिस हरु सँग यो लोकप्रिय छ  (써버이 칼레 마니스허루 성거 요 로꺼뿌리야 처-온갖 사람들에게 인기가 있습니다 )  
 • Proud to be a woman - महिल हुनु मा गर्व लाग्छ  (머힐 후누 마 거르와 락처-여자가 자랑 스럽다.여자라는 자부심 )    
 • Rainy day - झरी परेको दिन  (저리 뻐레꼬 딘-비오는 날 )  
 • Regardless of what others tell you to do - अरुले तिमीलाई जे गर्न भनेता पनि  (어룰레 띠미라이 제 거르너 버네따 뻐니-다른 사람들이 말한 것에 관계없이 )  
 • Right here - यहाँ निर  (예하 닐-바로 여기 )    
 • Right there - त्यहा निर  ( 떼하 닐-바로 저기)    
 • Sacrifice is greater than love - बलिदान माया भन्दा ठुलो हो  (버리단 마야 번다 툴로 호-희생은 사랑보다 큽니다 )    
 • See you again - फेरी भेटौँला  ( 페리 베떼울라-또 뵙겠습니다)
 • See you later - पछी भेटौँला  (뻐치 베떼울라-나중에 뵙겠습니다 )    
 • See you soon - फेरी चाडै भेटौँला  (페리 짜더이 베떼울라-곧 다시 뵙겠습니다. )  
 • See you tomorrow - भोली भेटौँला  ( 볼리 베떼울라-내일 다시 뵙겠습니다)  
 • See you tonight - आज राती भेटौँला  (아버 라띠 베떼울라-오늘밤에 다시 뵙겠습니다 )    
 • Sense of humor - रमाइलो गर्ने वा हास्खेल गर्ने स्वाभाव भएको  (러마일로 거르네 와 하스켈 거르네 스와밥 버에꼬-유머 감각 )  
 • Sexual harassment - यौन दुर्ब्यवहार  (욘 두벼바할-성적 학대 )  
 • She is older than me - उनी म भन्दा जेढी हुन  (우니 머 번다 제리 훈나-그녀는 나보다 나이가 많습니다 )    
 • She was not  in the bed - उनी ओछ्यानमा थिइन  (우니 오찬마 티이너-그녀는 침대에 없었다 )  
 • She's pretty - उनी सुन्दर छिन  ( 우니 순덜 친-그녀는 아름답습니다)    
 • Should I wait? - के मैले प्रतिक्षा गर्नु पर्छ?  ( 께 머일레 뿌러띠챠 거르누 뻘처?-제가 기다려야합니까?)  
 • Should you have any questions, feel free to contact me. - यदी तपाई लाई केही प्रश्नहरु छन भने मलाई निस्फिक्री भएर संपर्क गर्नु होला ।  (예디 떠빠이라이 께히 쁘러슨허루 천 버네 멀라이 니스피끄리 버에러 선뻘꺼 거르누 홀라 -질문이 있으시면 언제든지 저에게 연락하십시오. )    
 • So sweet of you - तपाईं को काम सर्हानिय छ  ( 떠빠이 꼬 깜 설하니에 처-당신의 작품은 훌륭합니다)    
 • Someone is coming - कोही आउँदैछ  (꼬히 아우더이처-누군가 오고 있습니다 )    
 • Sorry to bother you - तपाईलाई दु:ख दिएकोमा क्षमा चाहन्छु  (떠빠이라이 두커 디에꼬마 쳐마 짜인처-다치게해서 미안합니다 )  
 • Sorry to interrupt - बाधा अड्चन गरेको मा माफी माग्छु  (바다 아드천 거레꼬 마 마피 막추-방해해서 죄송합니다 )    
 • Sorry, we don't have any - माफ गर्नु होल हामी सँग छैन  ( 맢 거르누 홀 하미성거 처이나-죄송합니다.우리는 아무것도 없습니다)  
 • Souls of my people - मेरा मनिस हरुल्का आत्मा हरु  (메라 마니스 허룰까 앗뜨마 허루-내 사람들의 영혼 )  
 • Start the car - कार शुरु गर  (카 수루 거러-차 출발 )    
 • Stop the car - कार रोक  (카 록-차를 세워 )    
 • Take it outside - यसलाई बाहिर निकाल  (예스라이 바히러 니까러-그것을 밖에 가지고 나가라 )  
 • Take me downtown - मलाई मूख्य बजार लानुस्  (멀라이 무켜 버자르 라누스-시내로 데려다 주세요 )  
 • Take this medicine - यो औषधी लिनुस्  (요 아우서디 리누스-이 약을 복용하세요 )  
 • Tell him not to do that. -त्यो गर भनेर उसलाई भन्नुहोस्   (뚀 거러 버네러 우슬라이 번누호스-그에게 그렇게 하지 말라고 말하세요 )  
 • Tell me - मलाई भन  (멀라이 번너-나에게 말하세요 )    
 • Thank you for your help - तपाईंको मद्धत को लागि धन्यवाद  (떠빠이꼬 머덧 꼬 라기 던녀밧 처-도움에 감사 드립니다. )    
 • Thank you very much - तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ  (떠빠이라이 데레이 데레이 던녀밧 처-매우 감사합니다 )  
 • Thanks for everything - सबै कुराको लागि धन्यवाद  (써버이 꾸라꼬 라기 던녀밧-모든일에 감사합니다 )  
 • Thanks for your help - तपाईको सहयोगको लागि धन्यवाद  (떠빠이꼬 서허욕꼬 라기 던녀밧-당신의 도움에 감사합니다. )    
 • That car over there is mine - त्यो त्यहा भएको कार मेरो हो  ( 뚀 떼하 버에꼬 까 메로 처-저기 있는 차는 내것입니다)    
 • That doesn't work - त्यो काम गर्दैन  (뚀 깜 거르더이너-작동하지 않습니다 )    
 • That is the problem - समस्या त्यही हो  (서머저야 떼하 호-그게 문제 야 )    
 • That looks great - त्यो असाध्यै राम्रो देखिन्छ  (뚀 어사더이요 라므로 데킨처-대단해 보입니다 )    
 • That looks old - त्यो पुरानो देखिन्छ  (뚀 뿌라노 데킨처-늙어 보입니다 )    
 • That restaurant is expensive - त्यो रेस्टुरेन्ट महँगो छ  (뚀 래스토랑-머헝고 처-그 식당은 비싸다 )    
 • That smells bad - त्यो नराम्रो गनाइरहेको छ  (뚀 너나므로 가나이러헤꼬 처-나쁜 냄새 )    
 • That way - त्यता तिर  (떼따 띠러-그런 식으로 )  
 • That's a good school - त्यो राम्रो बिद्यालय हो  (뚀 라므로 비더얄려 호-좋은 학교야 )    
 • That's alright - त्यो ठिकै छ  (뚀 틱꺼이 처-괜찮습니다 )    
 • That's fair - त्यो निष्पक्ष छ  (뚀 니스뻐체 처-공평해 )    
 • That's fine - त्यो ठीक छ  (뚀 틱 처-괜찮습니다 )    
 • That's it - त्यती मात्रै  (떼띠 마뜨리-그게 다야 )  
 • That's too expensive - त्यो असाध्यै महँगो छ  (뚀 어사더이 머헝고 처-너무 비싸요 )    
 • That's too many - त्यो धेरै वटा भयो  (뚀 데레이 버따 버요-너무 많습니다 )    
 • That's wrong - त्यो गलत हो  (뚀 걸럿 호-그건 잘못입니다 )    
 • The best exercise - सबै भन्दा राम्रो व्यायाम  (서버이 번다 라므로 벼야얌-최고의 운동 )  
 • The big one or the small one? - ठुलो कि सानो चै?  (툴로 께 사노 쩌이? 큽니까? 혹은 작습니까? )  
 • The book is on the table - किताब टेबल माथि छ  (끼땁 떼블 마티 처-이 책은 탁자 위에 있어요 )    
 • The books are expensive - किताबहरु महँगा छन  (끼땁허루 머헝고 천-책들이 비쌉니다 )  
 • The car is fixed - कार बन्यो  (까 번요-차는 고정되어있다 )    
 • The food was delicious - खाना स्वादिष्ट थियो  (카나 스와디스트 티요-음식이 맛있습니다 )
 • The road is slippery - सडक चिप्लो छ  (서덕 찟드로 처-도로가 미끄럽습니다 )    
 • The whole day - पुरा दिन  (뿌라 딘-온 종일 )    
 • There's plenty of time - प्रसस्त समय बाँकी छ  (쁘러서스떠 사머예 바끼 처-충분한 시간입니다 )    
 • They are the same - तिनिहरु उस्तै हुन  (띠니허루 우스떠이 훈나-그들은 같습니다 )    
 • They are waiting for us - उनिहरु हाम्रो प्रतिक्षा गरिरहेका छन  (우니허루 하므로 쁘러띳쳐 거리러헤까 천-그들은 우리를 기다리고 있습니다 )    
 • They arrived yesterday - उनिहरु हिजो अाइपुगे  (우니허르 히조 아이뿌게-그들은 어제 도착 했습니다 )    
 • They left - उनिहरु गए  (우니허루 거에-그들은 떠났습니다 )    
 • This house is very big - यो घर धेरै ठुलो छ  (뚀 거르 데레이 툴로 처-이집은 매우 큽니다 )    
 • This is my mother - वहाँ मेरो आमा हुनुहुन्छ  (버하 메로 아마 후누훈차-이분이 나의 어머니이시다 )    
 • This is my number - यो मेरो नम्बर हो  ( 요 메로 넘버 호-이것이 내 번호입니다)  
 • This is very popular - यो धेरै लोकप्रिय छ  (요 데레이 로꺼삐리예 처-이것은 매우 유행합니다 )  
 • Time to go back - फर्किने समय भयो (फिर्ता जाने बेला भयो )  (퍼르끼네 서머예 버요(삐르따 자네 벨라 버요)-돌아갈 시간입니다 )  
 • To know her is to love her. - उनिलाई जान्नु भनेको उनिलाई माया गर्नु हो ।  (우니라이 잔누 버에꼬 우니라이 마야 거르누 호-그들을 아는 것은 그들을 사랑하는 것입니다 )    
 • today is a good day - आज राम्रो दिन छ  (아저 라므로 딘처-오늘은 좋은 날입니다 )    
 • Today is very hot - आज धेरै गर्मी छ  ( 아저 데레이 거르미 처-오늘은 매우 덥습니다)  
 • Try it - जाच, कोशीश गर  (꼬시스 거러-시험해 보세요 )    
 • Turn around घुमाउनुहोस्  ( 구마우누호스-돌으세요)  
 • Turn left - देब्रेतिर घुम  (데브리띨 굼-좌회전 )  
 • Turn right - दाहिने तिर घुम  ( 다히네 띨 꿈-우회전)  
 • Type here - यहाँ टाइप गर्नुहोस्  (예하 따이뻐 거르누호스-여기에 입력하세요 )  
 • Vehicle driving license - सवारी चालक अनुमती पत्र  (서와리 짤럭 어누머띠 뻐뜨러-운전 면허증 )  
 • Very good - धेरै राम्रो  (데레이 라므로-매우 좋아요 )    
 • Very tall - धेरै अग्लो  (데레이 어글로-키가 너무 큽니다 )   * 
 • Wait for me - मेरो प्रतिक्षा गर्नुहोला  ( 메로 뿌러띠챠 거르누 홀라-나를 기다리세요.)  
 • Wake me up - मलाई उठाउ  (멀라이 우타오-나를 깨워주세요 )  
 • We are both same - हामी दुबइ समान छौ वा उस्तै छौ  (하미 두버이 서만 총 와 우스떠이 총-우리 둘 다 똑같아.딩신들 둘이 똑 같아-떠바이허루 서만 후누훈처 와 우스떠이 후누훈처 )    
 • We are late - हामी ढिला भयौ  (하미 딜라 버요-우리는 늦었다 )  
 • We don't have - हामी सँग छैन  ( 하미 성거 처이너-우리는 갖지 않았다)    
 • We like it very much - हामीलाई यो धेरै मन पर्‍यो  ( 하밀라이 요 떼레이 먼 뻐료-우리는 그것을 매우 좋아한다)  
 • We must try - हामी ले कोशीश गर्नै पर्छ  (하밀레 꼬시스 거르네 뻐르처-우리는 시도해야합니다 )  
 • We will eat rice - हामी भात खानेछौ  (하미 받 카네총-밥을 먹을 께요 )  
 • We will talk if needed - यदी आवश्यक परे हामी कुराकानी गर्ने छौ  (하미 아워스엑 뻐레 하미 꾸라까니 거르네총-필요한 경우 연락을 드리겠습니다 )    
 • Were there any problems? - कुनै समस्याहरु भए ?  (꾼너이 서머스야허루 버에-문제가 있습니까? )  
 • What are you doing? - तिमी के गर्दैछौ?  (띠미 께 거르더이 처우?-너 뭐하는거야 )  
 • What are you doing? - तिमी के गर्दैछौ?  (띠미 께 거르더이 처우?-너 뭐하는거야 )  
 • What are you going to have? - तपाई के लिनु हुन्छ?  ( 떠빠이 께 리누훈처?-당신은 무엇을 할 것입니까?)  
 • What are you hobbies? - तपाईका रुचीहरु के छन?  (떠빠이까 루찌허루 께 천?-당신의 관심사는 무엇입니까 )  
 • What are you looking for? - तपाईले के खोज्नु भएको?  (떠빠일레 께 콜누 버에꼬?-당신은 무엇을 찾고 있습니까? )  
 • What are you talking about - तपाईं के कुर गर्दै हुनुहुन्छ  (떠빠이 께 꾸러 거르더이 후누훈차-당신은 무엇에 관해 이야기 하는겁니까? )  
 • What are you thinking about - तपाईं के बारे सोच्दै हुनुहुन्छ  ( 떠빠이 께 바레 소쯔더이 후누훈차?-당신은 무엇에 대해 생각하고 있습니까?)  
 • What are you thinking about? - तपाई के बारे सोच्दै हुनुहुन्छ?  (떠빠이 께 바레 소쯔더이 후누훈차?-당신은 무엇에 대해 생각하고 있습니까? )  
 • What are you two talking about? - तिमी हरु दुइ जना के बारेमा कुरा गरिरहेको?  ( 띠미허루 두이 저나 께 바레마 꾸라 거리러헤꼬?-너희둘 무엇에 관해 애기하고 있니?)  
 • What can I do for you? - तपाईको लागि म के गर्न सक्छु?  ( 떠빠이꼬 라기 머 께 거르너 석추?-내가 당신을 위해 무엇을 할 수 있습니까?)  
 • What color is that car? - त्यो कार कस्तो रङगको छ?  (뚀 카 꺼스또 렁거꼬 처?-그 차는 무슨 색입니까? )  
 • What did cat kill? - बिरालो ले के मार्यो?  ( 비라롤레 께 마료?-고양이를 죽인 것은 무엇입니까?)  
 • What did I do - मैले के गरे  (머일레 께 거레?-내가 무엇을 했습니까? )  
 • What did you do? - तिमीले के गर्यौ?  (띠밀레 께 거료?-너는 무엇을 했니? )    
 • What do you mean? - तपाईंले के भन्न खोज्नु भएको?  (떠빠일레 께 번너 코즈누 버에꼬?-무슨 뜻입니까? )  
 • What do you study? - तपाई के अध्य्यन गर्नुहुन्छ?  (떠빠이 께 어뎌얀 거르누훈처?-당신은 무엇을 공부합니까? )  
 • What do you suggest? - तपाई के सुझाव दिनुहुन्छ?  (떠빠이 께 수잡 디누훈처?-당신은 무엇을 제안합니까? )
 • What do you think - तिमी के सोच्छौ?  (띠미 께 솢처아우?-당신은 어떻게 생각하세요? )  
 • What do you think I should do? - तपाईलाई मैले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ?  ( 떠빠이라이 머일레 께 거르누뻐르처 저스또 락처?-당신은 내가 어떻게해야한다고 생각하십니까?)  
 • What do you want to buy? - तपाई के खरिद गर्न चाहनुहुन्छ?  (떠빠이 께 커릿 거르너 짜허누훈처?-무엇을 사고 싶습니까? )  
 • What do you want? - तपाईं के चाहनुहुन्छ?  (떠빠이 께 짜허누훈처?-당신은 무엇을 원하십니까? )  
 • What does he do for work? - उसले कामको लागि के गर्छ?  (우슬리 까머꼬라기 께 거르처?-그의 직업은 무엇입니까? ) 
 • What happened? - के भयो?  ( 께 버요?-무슨 일이야)  
 • What is it? - के हो?  (께 호?- 무엇입니까?)  
 • What is special for tomorrow - भोली को लागि विशेष के छ  (볼리꼬라기 비세스 께 처?-내일의 특별한 점은 무엇입니까? )    
 • What is that? - त्यो के हो?  (뚀 께 호?-저건 무엇입니까? )  
 • What is the exchange rate? - विनिमय दर कती छ?  (비니머예 덜 꺼띠 처?-환율은 무엇입니까? )  
 • What is the main idea - मुख्य कुरा के हो  (무케 꾸라 께 호?-가장 중요한 것은 무엇입니까? )  
 • What is the phone number? - फोन नम्बर के हो?  (폰 넘버 께 호?-번호는 몇번인가? )  
 • What is this? - यो के हो?  (요 께 호?-이건 무엇이야? )  
 • What is today's date? - आजको मिती के हो ?  (아쩌꼬 꺼띠 께 호?-오늘 날짜가 뭐야? )  
 • What is your intention? - तपाईंको मनशाय के हो?  ( 떠바이꼬 먼사에 께 호?-당신의 동기는 무엇입니까?)  
 • What is your last name? - तपाईको थर के हो?  (떠빠이꼬 덜 께 호?-당신의 마지막 이름은 무엇입니까? )  
 • What is your name? - तपाईंको नाम के हो?  (떠빠이꼬 남 께 호?-당신의  이름은 무엇입니까? )  
 • What is your opinion? - तपाईंको धारणा कस्तो छ?  ( 떠빠이꼬 다러나 꺼스또 처?-당신의 의견은 무엇입니까?)  
 • What is your religion? - तपाईको धर्म के हो?  (떠빠이꼬 따르머 께 호?-당신의 종교는 무엇입니까? )  
 • What is your religion? - तपाईको धर्म के हो ?  (떠빠이꼬 따르머 께 호?-당신의 종교는 무엇입니까?  )  
 • What kind of music do you like? - तपाईलाई कस्तो संगीत मन पर्छ?  ( 떠빠이라이 꺼스또 선깃 먼 뻐르처?-어떤 음악을 좋아하세요?)  
 • What religion do you follow? - तपाई कुन धर्म मान्नु हुन्छ?  (떠바이 꾼 다르머 만누 훈처?-어떤 종교를 믿습니까? )  
 • What should I wear? - म के लगाउ?  (머 께 러가우?-무엇을 입어야합니까 )  
 • What the hell is this - के हो यस्तो जेपायो तै  (께 호 예스또 제빠요 떠이?-이게 대체 무엇입니까? )  
 • What time is it? - अहिले समय कती भयो?  (어힐레 서머예 꺼띠 버요?-지금 몇시죠? )  
 • What was that again? - के भन्नु भयो एक चोटि फेरी भन्नुस् त? (께 번누 버요 엑 조띠 페리 번누스, 떠?-네가 한 말을 다시 말해? )   
 • What were you saying? - तपाई के भन्नुहुँदै थियो ?  (떠바이 께 번누후더이 티요?-무슨 말을 했어요? )  
 • What would you like to drink? - तपाई के पिउन चाहनुहुन्छ?  (떠빠이 께 삐운 짜허누훈처?-무엇을 마시고 싶습니까? )  
 • What's going on - के हुँदैछ  (께 후더이 처?-무슨 일입니까? )  
 • What's the address? - ठेगाना के हो?  (떼가나 께 호?-주소는 무엇입니까? )  
 • What's the matter? - के भयो?  (께 버유?-무슨 일이야? )  
 • What's the temperature? - तापक्रम कती छ?  (땁끄럼 꺼띠 처?-온도는 얼마입니까? )  
 • What's up - के छ  (께 처?-무엇입니까? )  
 • What's up? - के छ? (께 처?-무엇입니까?)
 • What's your name? - तपाईको नाम के हो ?  ( 떠빠이꼬 남 께 호?-당신의 이름이 무엇입니까?)  
 • When are you coming back? - तपाई कहिले फर्किनु हुन्छ?  ( 떠빠이 퍼르끼누 훈처?-당신은 언제 돌아 옵니까?)  
 • When are you leaving? - तपाई कहिले प्रस्थान गर्नु हुन्छ?  (떠빠이 꺼힐레 쁘러스탄 거르누훈처?-당신은 언제 떠나요? )  
 • When are you moving? - तपाई कहिले सर्दै हुनुहुन्छ?  (떠빠이 꺼힐레 서르더이 후누훈차-당신은 언제 이사하십니까? )  
 • When can I see you? - म तिमीलाई कहिले देख्न पाउने छु? (भेट्न पाउने छु)  (머 띠미라이 꺼힐레 데크너 빠우네 추(베뜨너 빠우니 추)?-언제 당신을 볼수 있습니까? )  
 • When can we meet? - हामी कहिले भेट्न सक्छौ?  (하미 꺼힐레 베뜨너 석총?-우리 언제 만날수 있습니까? )  
 • When did this happen? - यो कहिले भयो ?  ( 요 꺼힐레 버요?-언제 이런 일이 일어 났습니까-)  
 • When did you come back - तिमी कहिले फर्केको  (띠미 꺼힐레 퍼르끼꼬?-너 언제 돌아 왔니? )    
 • When does the bus leave? - बस कहिले छुट्छ?  ( 버스-꺼힐레 춧처?-버스가 언제 없어요?)  
 • When will it be ready? - यो कहिले सम्म तयार हुन्छ?  (요 꺼힐레 섬머 떠야르 훈처?-언제 준비 되나요? )  
 • When would you like to meet? - तपाई कहिले भेट्न चाहनुहुन्छ?  ( 떠바이 꺼힐레 베뜨너 짜허누훈처?-당신은 언제 만나고 싶습니까?)  
 • When you look me in the eyes - जब तिमी मेरा आँखा हरु मा हेर्छौ  ( 저버 띠미 메라 아카 허루 마 헤르처우?-나를 볼때)    
 • Where are you from? - तपाईं कुन ठाउँ को हो  (떠빠이 꾼 타우 꼬 후?-어느 나라 사람이에요? )    
 • Where are you from? - तपाई कहाँ बाट हो?  ( 떠빠이 꺼하바떠 호? -어느 나라 사람이에요? )  
 • Where are you going? - तपाईं कहाँ जादै हुनुहुन्छ?  ( 떠빠이 꺼하 자더이 후누훈처?-어디 가십니까?)  

      Where can I find an ATM? - म कहाँ एटियम मेसिन भेट्न सक्छु?  (머 꺼하 에띠엠 메신 뻬뜨너 석추?-

 

         아트리움 머신은 어디에서 찾을 수 있습니까? )

      Where are you working now? - तिमी अहिले कहाँ काम गर्दैछौ(띠미 어힐레 꺼하 깜 거르더이처우?-지금 어디에서 일 하  고 계십니까?
     •Where are you working? - तिमी कहाँ काम गर्दैछौ  (띠미 꺼하 깜 거르더이처우?-어디에서 일하고 계십니까? )  
     •Where are you? - तपाई कहाँ हुनुहुन्छ? तिमी कहाँ छौ?  (떠빠이 꺼하 후누훈처? 띠미 꺼하 처우?당신은 어디 있습니  까?  (너는 어디있니?) )  
     •Where can I find a hospital? - मैले कहाँ अस्पातल भेट्न सक्छु?  (머일레 꺼하 아스빠떨 베뜨너 석추?-
          병원은 어디에서 찾을 수 있습니까? )
    

 

 • Where did it happen? - त्यो कहाँ भयो?  ( 뚀 꺼하 버요?-그게 어디서 일어 났습니까)  
 • Where did you learn English? - तपाईले अङ्रेजी कहाँ सिक्नु भयो ?  ( 떠빠일레 엉리지 꺼하 씨끄누버요?-영어를 어디서 배웠습니까?)  
 • Where did you put it? - तिमीले त्यो कहाँ राख्यौ?  (띠밀레 뚀 꺼하 락쿄우 ?-그것을 어디에 두었습니까?)  
 • Where is he? - उ कहाँ छ?  ( 우 꺼하 처? 그가 어디 있니?)  
 • Where is it? - कहाँ छ?  (꺼하 처? -어디 있습니까?)  
 • Where is the airport? - एरपोर्ट (बिमानस्थल) कहाँ छ?  ( 에어포뜨 (비만스덜)꺼하 처-공항이 어디예요?)  
 • Where is the bus station? - बस बिसौनी कहाँ छ?  ( 뻐스 비쏘우니 꺼하 처?-버스 정류장이 어디예요?)  
 • Where is the closest restaurant? - यहाँ बाट नजिकैको रेस्टुरेन्ट कहाँ छ?  ( 예하 바떠 너직꺼이꼬 레스또랑 꺼하 처?-가장 가까운 식당은 어디입니까?)  
 • Where is the nearest hospital? - सबैभन्दा नजिकैको अस्पातल कहाँ छ?  (써버이 번다 너직꺼이고 어스빠떨 꺼하 처?-가장 가까운 병원은 어디입니까? )  
 • Where is the post office? - हुलाक कहाँ छ?  ( 훌락 꺼하 처?-우체국은 어디에 있습니까?)  
 • Where were you? - तिमी कहाँ थियौ?  (띠미 꺼하 티요우?-너 어디 있었 니? )  
 • Which food is healthier? - कुन खाना स्वास्थ्यबर्धक हुन्छ?  (꾼 카나 스와스데버르닥 훈처?-어떤 음식이 더 건강합니까? )  
 • Which is better? - कुन चाँही धेरै राम्रो छ?  (꾼 짜히 데레이 라므로 처?-어느 것이 더 낫습니까? )  
 • Which one do you want? - तिमीलाई कुन चाहिन्छ?  ( 띠미라이 꾼 짜인처?-너는 어느것을 필요하니?)  
 • Which one? - कुन चाँही?  ( 꾼 짜히?-어느것?)  
 • Which school did you go to? - तपाई कुन बिध्यालय जानु भयो?  (떠빠이 꾼 비데얄레 자누버유?-어느 학교에 갔습니까? )  
 • While she was working - जब उनी काम गर्दै थिइन (저버 우니 깜 거르데이 티인?-그녀가 일하는 동안 )   
 • Who are they? - उनिहरु को हुन?  (우니허루 꼬 훈?-그들은 누구입니까? )  
 • Who are you - तिमी को हौ  ( 띠미 꼬 호우?-너 누구니?)  
 • Who are you looking for? - तपाई ले कसलाई खोज्नु भएको?  (떠바일레 꺼서라이 코즈누 버에꼬?-당신은 누구를 찾으십니까? )  
 • Who are you? - तपाई को हो?  (떠빠이 꼬 후?-당신은 누구이십니까? )  
 • Who is it? - को हो त्यो?  ( 꼬 호 뚀?-저건 누구야)  
 • Who is that? - त्यो को हो ?  (뜌 호 꼬?-저건 누구야? )  
 • Who taught you? - तिमीलाई कसले पढायो ?  (띠미라이 꺼서레 뻐라유?-누가 너에게 가르쳤니? )  
 • Who was that? - त्यो को थियो ?  ( 뚀 꼬 티요?-그게 누구 였어?)  
 • Who won? - कसले जित्यो?  (꺼서레 지뚀유?-누가 이겼어요? )  
 • Whose book is that? - त्यो कसको किताब हो?  (뚀 꺼서꼬 끼땁 호?-저것은 누구의 책입니까? )  
 • Whose house is it? - यो कसको घर हो ?  ( 요 꺼서꼬 거르 호?-이것은 누구의 집입니까?)  
 • Why are you laughing? - तपाई किन हाँस्दै हुनुहुन्छ?  (떠빠이 끼나 하스더이 후누훈처?-당신은 왜 웃어요? )  
 • Why did you do it? - तिमीले त्यो किन गरेको?  ( 띠밀레 뚀 끼나 거레꼬?-너는 왜 그랬니?)  
 • Why do you do that? - तिमी त्यो वा त्यस्तो किन गर्छौ?  ( 띠미 뚀 와 떼스또 끼나 거르처우?-너는 왜 그렇게하니?)  
 • Why not? - किन नहुने?  (끼나 너후네?-왜 안됩니까? )  
 • Will you ask them how much it costs? - के तपाई उनिहरु लाई सोध्न सक्नु हुन्छ यसको मुल्य कती पर्छ भनेर? ( 께 떠빠이 우니허루라이 소드너 서끄누훈처 예서꼬 물려 꺼디 뻐르처 버네러?-비용이 얼마나되는지 물어볼 수 있습니까?)   
 • Will you remind me? - के तपाईले मलाई साझाउनु हुन्छ?  ( 께 떠빠일레 멀라이 사자우누 훈처?-당신은 나에게 상기시켜 주겠어요?)  
 • Will you take me home? - के तपाई मलाई घर लानुहुन्छ?  (께 떠빠이 멀라이 거르 라누훈처?-당신은 나를 집에 데려다 주겠어요? )  
 • Word of advice - सल्लाह वा चेतावनी  ( 설러허 와 지따워니-조언 또는 경고)  
 • Word of the day - आजको शब्द  ( 아저꼬 섭더-오늘의 말씀)  
 • Would you ask him what he wants? - उसले के चाहन्छ भनेर उसलाई सोध्नु हुन्छ?  (우스리 께 짜헌추 버네러 우스라이 소드누 훈처?-그가 무엇을 원하는지 당신은 물어 보겠어요? )  
 • Would you like coffee or tea? - तपाईलाई कफी वा चिया मन पर्छ?  (떠빠이라이 커피 와 찌야 먼 뻐르처?-당신은 커피 나 차를 좋아합니까? )  
 • Would you like some water? - तपाईलाई पानी चाहिन्छ ( 떠빠이라이 빠니 짜힌처?-당신은 물이 필요하십니까?)?
 • Would you like to buy this? - तपाईलाई यो किन्न मन लाग्छ?  (떠빠이라이 요 낀너 먼락처?-당신은 구매 하시겠습니까? )  
 • Would you like to dance with me? - के तपाई म सँग नाच्न चाहनु हुन्छ?  (께 떠바이 머 성거 나쯔너 짜허누훈처?-당신은 나와 춤추고 싶습니까? )  
 • Write it down for me - मेरो लागि लेखी दिनुस्  (메로 라기 레키 디누스-나를 위해 쓰세요. )    
 • You are also my friend - तिमी पनि मेरो साथी हौ  (띠미 뻐니 메로 사티 허우.-너는 역시 내 친구 야 )
 • You are beautiful - तिमी सुन्दरी छौ  (띠미 순더리 처우-너는 아름답다 .)   
 •  

  You are beautiful-तपाईं सुन्दर हुनुहुन्छ(떠빠이 순덜 후누훈처-당신은 아름답습니다)

 • You are in love - तिमी मायामा फसेछौ  ( 띠미 마야마 퍼세처우-너는 사랑에 빠졌군)
 • You are right -   तपाई सही हुनुहुन्छ(떠빠이 서히 후누훈처-당신이 맞아요 )    
 • You are smarter than him - तपाईं उहाँ भन्दा चलाख हो।  (떠빠이 우하 번다 쩔라크 호-당신은 그보다 똑똑합니다. )    
 • You are so cute looking - तिमी असाध्यै राम्रो देखिन्छौ  (띠미 아사데여우 라므로 데킨처-너는 좋아 보인다 )  
 • You are very smart - तपाई धेरै विवेकी हुनुहुन्छ  (떠빠이 데레이 비베끼 후누훈처-당신은 매우 영리합니다 )    
 • You can do this - तिमी यो गर्न सक्छौ  (띠미 요 거르나 석처우-넌 할 수있어 )  
 • You have a beautiful wife - तपाईकी श्रीमती सुन्दर छिन  ( 떠빠이끼 스리머띠 순덜 친-당신의 아내는 아름답습니다)    
 • You have a nice car - तिमी सँग राम्रो कार छ  (띠미 성거 라므로 카 처-너는 좋은 차를 가지고 있다 )    
 • You want to go - तिमी जान चाहन्छौ  ( 띠미 잔 짜헌처?-너는 가고 싶니?)  
 • Your best teacher is your last mistake - तिम्रो पछील्लो भुल नै तिम्रो लागि सबै भन्दा राम्रो शिक्षक हो  (띠므로 뻐칠루 불 너이 띠므로 라기 써버이 번다 라므로 시쳑 호.-당신의 마지막 실수는 당신을위한 최고의 선생님이되는 것입니다 )  
 • Your house is beautiful - तपाईको घर सुन्दर छ  (떠바이꼬 거르 순덜 처-당신의 집은 아름답습니다 )

click