PROJECT

idea5 2016. 6. 13. 21:44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

설계 : 아이디어5건축   idea5.kr/

사진 : 정광식

대지위치  경기도 김포시 마산동 (김포한강신도시) 

용도 : 근린생활시설(교회), 다가구주택 

대지 면적 : 302.40 (91.47)

건축 면적 : 175.20(52.99)

연면적 : 445.81(134.85)

건폐율 : 57.93%

용적률 : 147.42%

규모 지상3

구조 : 철근콘크리트구조

외부마감 :  스터코플럭스, 청고벽돌