yoon130s

시간이 나면 산으로,,,,

화악지맥지도

댓글 1

~화악지맥 (完)

2013. 4. 29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 연두색원과 파란색원은 한북정맥과 명지지맥산행시 올랐던 봉우리들이고...

빨간색 원은 요번에 올라야할 화악지맥 봉우리들...

 

 

 

 

산행코스:도마치고개→석룡산→화악산→실운현→화악터널

거리:약11km     시간:약7시간...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


화악지맥 전구간gpx.gpx
0.08MB
화악지맥 전구간.kmz
0.01MB