yoon130s

시간이 나면 산으로,,,,

관악산[버섯바위능선~학바위능선~무네미삼거리~삼성산국기봉~학우봉~안양예술공원입구]

댓글 0

~관악산,삼성산

2014. 9. 9.

한남금북정맥산행일이 다가옴에따라 몸풀기차원에서 관악산을찾았다...

오래간만에 학바위능선으로해서 무네미삼거리를거쳐 삼성산을올랐다

그늘진곳은시원하였으나

해가비치는곳은 너무도무더워서 조금은 힘든산행길이되었다.. 

무네미고개성산정상은 점선으로표시한 능선너머로 오른다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

  추석다음날이라 그런지 많은등산객들로 북적거린다 ...[09:58]

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                        

 

                     호수공원(10:12)...학바위능선은 좌측으로...

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                         

 

     제4영장(10:37)  좌측 연주대방향으로오른다...직진하면무네미방향..

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                        

 

        연주대깔딱고개,버섯바위능선갈림길[10:56],,,  돌계단쪽으로...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

능선에서 연주대를조망해본다...

 

 

 

 

 

 

                                       

                                        

 

       연주대와 학바위능선갈림길[11:54]...직진하면8봉으로도갈수있다...

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                       

 

                         학바위국기봉[12;01]...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

앞으로지나갈 삼성산국기봉이보인다(왼쪽뾰족한봉우리)...

 

 

 

 

 

 

                                       

                                        

 

         무네미삼거리[12:37]...직진하여 또오르자...

 

 

 

 

 

 

 

무네미삼거리에서 삼성산으로오르는중에  우측으로연꽃바위가보인다...

 

 

 

 

 

 

 

지나온 학바위능선을조망...

 

 

 

 

 

 

                                       

                                         

 

         삼성산중계탑 옆에있는삼성산표지석[13:42]...여기가 삼성산정상이다...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

                                                                   

 

             삼성산국기봉[14:04]...

 

 

 

 

 

 

 

올라야할 학우봉을조망해본다...

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                         

 

                                     학우봉[14:33]...

 

 

 

 

 

 

경인교대...[15;57] 안양예술공원입구에서 산행종료...