yoon130s

시간이 나면 산으로,,,,

산행지도에서 코스따라 이동하는 이미지 gif

댓글 0

***포토샾 및 이것저것 배우기***/~포토샾 따라하기

2017. 12. 10.

 

 

png파일을 대충 만들어 보았다

 

 

 

 

 

 

 

 

 

불러온 png파일을 적당한크기로 줄여준후에 클릭

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

결과물