yoon130s

시간이 나면 산으로,,,,

2개의 gif파일 합치는방법

댓글 0

***포토샾 및 이것저것 배우기***/~포토샾 따라하기

2018. 2. 10.

 

 

아래순서대로 하면 ok

단 2개의gif 프레임수가 같아야한다...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

결과물