Φ 心的形象을 治癒하는 書齋 Φ

Φ 심적형상을 치유하는 서재 Φ : 마음 속에 자리잡고 있는 그릇된 고정관념(固定觀念)과 관행(慣行) 등을 개선(改善) 하거나 치유(治癒)(healing) 하는 서재(書齋)

세기를 대표하는 최고 거장들의 명화

댓글 0

繪畵 彫刻 等

2015. 8. 25.전후(前後) 세기를 대표하는 최고 거장들의 명화


모나리자 - 레오나르도 다빈치 (Mona Lisa - Leonardo Da Vinci)


 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


.